Fai­né de­ma­na de ne­go­ci­ar re­for­mes es­truc­tu­rals des­prés de les elec­ci­ons

El con­grés de di­rec­tius CEDE reu­neix a Mà­la­ga 1.3000 alts exe­cu­tius

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - PI­LAR BLÁZ­QUEZ

Isi­dre Fai­né es va afe­gir ahir a les veus que re­cla­men als po­lí­tics que co­men­cin a ne­go­ci­ar ai­xí que es cone­gui el re­sul­tat de les elec­ci­ons de diu­men­ge vi­nent. El pre­si­dent de la Con­fe­de­ra­ció Es­pa­nyo­la de Di­rec­tius i Exe­cu­tius (CEDE) va apro­fi­tar la se­va in­ter­ven­ció a la clo­en­da del XVIII con­grés anu­al que aques­ta or­ga­nit­za­ció va ce­le­brar ahir a Mà­la­ga per de­ma­nar que “des­prés de les elec­ci­ons s’obrin els opor­tuns es­pais de ne­go­ci­a­ció amb vis­ta a con­sen­su­ar les re­for­mes es­truc­tu­rals que el pa­ís ne­ces­si­ta”.

En­tre aques­tes re­for­mes hi hau­ria d’ha­ver, se­gons va des­ta­car el pre­si­dent de la Fun­da­ció Ban­cà­ria La Cai­xa, les que afec­ten la “qua­li­tat del sis­te­ma edu­ca­tiu, el cor­rec­te fun­ci­o­na­ment del mer­cat la­bo­ral i l’en­cer­tat dis­seny del sis­te­ma im­po­si­tiu”.

D’aques­ta ma­ne­ra, Fai­né es va su­mar a la cri­da que ho­res abans, al ma­teix con­grés, ha­via fet el lí­der dels em­pre­sa­ris i pre­si­dent de la CEOE, An­to­nio Ga­ra­men­di, quan va sol·li­ci­tar que, des­prés del 10-N, els po­lí­tics hau­ri­en “d’as­seu­re’s a la tau­la i par­lar de les co­ses de men­jar”, fra­se a la qual va afe­gir una ad­ver­tèn­cia so­bre els ris­cos del trac­ta­ment dels im­pos­tos i del cost que té per a les em­pre­ses la falta d’uni­tat de mer­cat en aques­ta ma­tè­ria.

No­més ai­xí es po­drà com­ba­tre l’en­vit del po­pu­lis­me, com ha­via ad­ver­tit ho­res abans el pre­si­dent de Cai­xaBank, Jordi Gu­al, en­car­re­gat d’inau­gu­rar el con­grés.

Da­vant un au­di­to­ri pre­si­dit per les au­to­ri­tats an­da­lu­ses i mala­gue­nyes i amb més de 1.300 em­pre­sa­ris, en­tre els quals hi ha­via el pre­si­dent de Se­at, Lu­ca de Meo, el con­se­ller de­le­gat de Rep­sol, Jo­su Jon Imaz, i el pre­si­dent de Na­turgy, Fran­cis­co Rey­nés. Tam­bé An­to­nio Ban­de­ras, en el seu pa­per d’em­pre­sa­ri pro­mo­tor del nou te­a­tre mala­gueny So­ho Cai­xaBank.

Isi­dre Fai­né tam­bé va po­sar l’ac­cent en la ne­ces­si­tat que les em­pre­ses es pre­pa­rin per als des­a­fi­a­ments del fu­tur en un en­torn ma­cro­e­co­nò­mic que, se­gons va apun­tar, se­rà “menys be­nig­ne que l’ac­tu­al”.

El pre­si­dent de CEDE tam­bé va re­cor­dar la im­por­tàn­cia que les em­pre­ses

Jordi Gu­al ad­ver­teix que la so­ci­e­tat ja no ac­cep­ta que les em­pre­ses se cen­trin no­més en el be­ne­fi­ci

en­fo­quin la se­va ac­ti­vi­tat en el “com­pro­mís dels em­ple­ats, la fi­de­li­tat dels cli­ents la sa­tis­fac­ció dels ac­ci­o­nis­tes i el re­co­nei­xe­ment de la so­ci­e­tat cap a l’em­pre­sa”. I va in­sis­tir: “Si una em­pre­sa és for­ta en aquests qua­tre as­pec­tes se­rà pràc­ti­ca­ment im­ba­ti­ble”.

Fai­né va ex­hor­tar els em­pre­sa­ris pre­sents al Pa­lau de Con­gres­sos de Mà­la­ga a es­for­çar-se per can­vi­ar les “co­ses de ma­ne­ra con­ti­nu­a­da, si no el món ens can­vi­a­rà a no­sal­tres i les nos­tres em­pre­ses”. A més, va en­ar­bo­rar la ne­ces­si­tat de dei­xar-se guiar pels va­lors que im­preg­nen els Jocs Olím­pics: “L’es­forç con­ti­nu­at, el desig de su­pera­ció, el com­pro­mís fins al fi­nal; l’ac­cep­ta­ció que, a més d’èxits, tam­bé hi ha fra­cas­sos; el joc net; l’au­to­con­trol i la com­pa­nyo­nia”.

En­tre al­tres co­ses, per­què com ha­via dit el pre­si­dent de Cai­xaBank, Jordi Gu­al, “la so­ci­e­tat ja no ac­cep­ta que les em­pre­ses se cen­trin no­més en l’ob­ten­ció de be­ne­fi­cis”.

Aquest com­pro­mís amb la so­ci­e­tat i la sos­te­ni­bi­li­tat va ser, jun­ta­ment amb els mo­dels de li­de­rat­ge i la di­ver­si­tat en l’em­pre­sa, un dels te­mes que van res­so­nar amb més for­ça du­rant les múl­ti­ples con­fe­rèn­ci­es que es van sen­tir ahir al con­grés.

Un com­pro­mís, el de la sos­te­ni­bi­li­tat, que no es­tà exempt de con­tra­dic­ci­ons. “En­tre el cost que im­pli­ca a curt ter­mi­ni i els be­ne­fi­cis que pro­du­eix a llarg ter­mi­ni”, se­gons va apun­tar Jordi Gu­al.

Aques­ta con­tra­dic­ció va que­dar clara en el de­bat so­bre la sos­te­ni­bi­li­tat que van man­te­nir Lu­ca de Meo i Jo­su Jon Imaz. Tots dos van de­fen­sar que les em­pre­ses s’han d’es­for­çar per as­so­lir els ob­jec­tius de desen­vo­lu­pa­ment sos­te­ni­ble que han mar­cat les au­to­ri­tats. I fer-ho mal­grat “no sa­ber si se­rà el cot­xe elèc­tric la tec­no­lo­gia que s’im­po­sa­rà en el fu­tur”, com va re­co­nèi­xer Lu­ca de Meo. Per a Imaz, el pro­ble­ma de l’ac­tu­al con­ta­mi­na­ció dels cot­xes té més a veu­re amb la se­va ve­lle­sa –el 60% te­nen més de deu anys– que amb el ti­pus de com­bus­ti­ble que fan ser­vir”.

LV

Isi­dre Fai­né amb al­guns dels lí­ders em­pre­sa­ri­als que van as­sis­tir al XVII con­grés de la CEDE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.