Una nit per 50.000 dò­lars

El Park Hyatt ofe­reix a Man­hat­tan una sui­te de 400 m2 amb ma­jor­dom i xef per un preu a l’abast de molt pocs

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - No­va York. Cor­res­pon­sal FRAN­CESC PEIRÓN

El lu­xe s’en­fi­la ben amunt. En con­cret, a la plan­ta 59 del gra­ta­cel fun­da­ci­o­nal al car­rer 57 del que es co­neix a Man­hat­tan com “el cor­re­dor dels mul­ti­mi­li­o­na­ris”. A 50.000 dò­lars –uns 45.000 eu­ros– la nit. Aquest és el preu de la sui­te, amb vis­tes de postal, que el Park Hyatt ofe­reix per a ul­tra­rics a la lo­ca­lit­za­ció de l’edi­fi­ci One57, el pri­mer en què es va su­perar la xi­fra dels 100 mi­li­ons de dò­lars pa­gats per un apar­ta­ment a No­va York. Aques­ta sui­te és el súm­mum se­gons va in­for­mar ahir The Wall Stre­et Jour­nal.

“Ai­xò no és per a l’1%”, afir­ma Pa­trick Sc­ho­les, ana­lis­ta en hos­pi­ta­li­tat i lleu­re de la fir­ma SunT­rust Ro­bi­son Hum-ph­rey. “Ai­xò és per a la dese­na part de l’1% o fins i tot més ex­clu­siu”, re­mar­ca en aquell ar­ti­cle. Ja s’en­tén que no és una ha­bi­ta­ció qual­se­vol, que a més s’ha de llo­gar pel mí­nim d’una set­ma­na. En re­a­li­tat con­sis­teix en la re­con­ver­sió d’un pis de tres dor­mi­to­ris, 400 m2 i sos­tres de més de tres me­tres d’al­tu­ra.

El ser­vei in­clou ma­jor­dom i xef. Dis­po­sa d’un ves­ti­dor, equi­pat a l’es­til Nords­trom, en el qual s’ofe­reix ro­ba per com­prar. Pel ma­teix preu, els que s’hi allot­gen dis­po­sen de vi­at­ges en he­li­còp­ter de i cap a l’ae­ro­port. Aques­ta ofer­ta bus­ca atreu­re re­ia­le­ses o fi­nan­cers molt afor­tu­nats. Aquests cli­ents acos­tu­men a vi­at­jar amb una fa­mí­lia ex­ten­sa, amb mai­na­de­res, guàr­di­es de se­gu­re­tat i em­ple­ats. Ai­xí que so­len ocu­par al­tres ha­bi­ta­ci­ons de l’es­ta­bli­ment on s’allot­gen.

Les al­tres 92 sui­tes del Hyatt, cap d’aquest ni­vell, te­nen mol­ta ac­cep­ta­ció en­tre cli­ents de Rús­sia, l’Ori­ent Mit­jà, pa­ï­sos de Sud-amè­ri­ca com el Bra­sil, o el mer­cat asi­à­tic, amb la Xi­na al cap­da­vant.

La ir­rup­ció d’aquest allot­ja­ment ca­rís­sim su­po­sa un rep­te per a l’ofer­ta d’ho­tels que com­pe­tei­xen en el lu­xe, com el Ty War­ner Pent­hou­se de Four Se­a­sons, tam­bé al car­rer 57, però a l’est, que té vis­tes de 360º so­bre la ciu­tat i Rolls Roy­ce amb xo­fer. Men­tre que al Bac­ca­rat, al bell mig de Man­hat­tan, les sui­tes més ca­res te­nen aplics de cris­tall, tau­lells de mar­bre i pe­ces d’art pro­ce­dents de la se­va col·lec­ció prò­pia.

A l’es­tan­ça del Hyatt no s’han obli­dat de la cul­tu­ra. La se­va de­co­ra­ció es com­pon de qua­dres i li­to­gra­fi­es d’ar­tis­tes com ara Phi­lip Gus­ton o Ma­ri­ah Ro­bert­son, a més de lli­bres en edi­ci­ons es­pe­ci­als.

Aques­ta em­pre­sa va ex­pe­ri­men­tar

La su­peres­tan­ça de lu­xe ocu­pa un apar­ta­ment de la plan­ta 59 del gra­ta­cel One57

una de­man­da crei­xent de sui­tes de lu­xe. Te­ni­en al da­vant una gran opor­tu­ni­tat per fa­ci­li­tar aquells desit­jos. L’ho­tel és a la ba­se del One57, que s’ele­va 90 plan­tes. En­torn del 15% de les se­ves uni­tats es­tà sen­se ven­dre. Una d’aques­tes és la que Hyatt ha trans­for­mat en la se­va sin­gu­lar es­tan­ça.

A més de l’in­grés di­rec­te per a l’em­pre­sa, la pro­mo­to­ra del gra­ta­cel (Ex­tell) es­pe­ra que aques­ta ini­ci­a­ti­va por­ti un al­tre be­ne­fi­ci. Que al­guns dels mul­ti­mi­li­o­na­ris que s’allot­gin a la su­per­sui­te s’en­a­mo­rin de l’edi­fi­ci i hi tor­nin per com­prar.

La pano­rà­mi­ca de la lu­xo­sa es­tàn­cia abas­ta des de Cen­tral Park fins a l’es­ta­di dels Yanke­es, al Bronx. Des d’aque­lla al­tu­ra, les mi­sè­ri­es de l’as­falt es di­fu­mi­nen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.