Cau un 80% en deu anys la des­pe­sa pú­bli­ca en ha­bi­tat­ge

Fo­ment de­ma­na ajuts per im­pul­sar la re­ha­bi­li­ta­ció

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

La des­pe­sa pú­bli­ca en po­lí­ti­ca d’ha­bi­tat­ge ha cai­gut un 80% a Es­pa­nya en­tre el 2007 i el 2017, perí­o­de en què ha pas­sat de 4.788 mi­li­ons d’eu­ros a no­més 986 mi­li­ons, va as­se­nya­lar ahir el Con­sell As­ses­sor d’In­fra­es­truc­tu­res de Ca­ta­lu­nya. Aquest or­ga­nis­me, im­pul­sat per la pa­tro­nal Fo­ment del Tre­ball, in­clou l’As­so­ci­a­ció Ca­ta­la­na d’Em­pre­ses d’En­gi­nye­ria (Asin­ca), la Cam­bra de Con­trac­tis­tes d’Obres (CCOC) i la Fun­da­ció Cer­cle d’In­fra­es­truc­tu­res, i va re­cla­mar ahir al Go­vern cen­tral més ajuts pú­blics es­pe­ci­al­ment a la re­ha­bi­li­ta­ció i can­vis fis­cals i le­gis­la­tius per co­brir les ne­ces­si­tats d’ac­tu­a­lit­zar el parc d’ha­bi­tat­ges.

Se­gons el Con­sell As­ses­sor, la des­pe­sa pú­bli­ca en ha­bi­tat­ge és de no­més el 0,1% del PIB, molt lluny dels es­tàn­dards eu­ro­peus, i la “re­duc­ció dràs­ti­ca ha li­mi­tat molt l’efi­cà­cia de les po­lí­ti­ques pú­bli­ques de re­ha­bi­li­ta­ció”. Sal­va­dor Gui­ller­mo, di­rec­tor d’Eco­no­mia de Fo­ment, va re­cor­dar que la re­ta­lla­da d’aques­ta par­ti­da ha es­tat molt més gran que la que ha pa­tit la sa­ni­tat o l’en­se­nya­ment i s’ha tra­du­ït no no­més en una re­duc­ció del nom­bre d’ha­bi­tat­ges dis­po­ni­bles si­nó en un aug­ment de pro­ble­mes de se­gu­re­tat en ha­bi­tat­ges an­tics; d’es­tan­qui­tat, amb hu­mi­tats que so­vint cau­sen pro­ble­mes de sa­lut, i d’ac­ces­si­bi­li­tat, per­què ca­da ve­ga­da hi ha més gent gran que ne­ces­si­ta­ria un as­cen­sor.

Se­gons les da­des de les pa­tro­nals, a Es­pa­nya ca­da any es fan obres a l’1% dels ha­bi­tat­ges, el ma­teix per­cen­tat­ge que a Ca­ta­lu­nya (on el 2018 es van re­ha­bi­li­tar no­més 5.630 ha­bi­tat­ges) men­tre que a Ale­ma­nya i Fran­ça són més de l’1,5%.

La re­ha­bi­li­ta­ció es veu fre­na­da pels es­cas­sos mit­jans dels pro­pi­e­ta­ris de molts ha­bi­tat­ges, que se­gons el pa­rer de Gui­ller­mo hau­ri­en de re­bre sub­ven­ci­ons pú­bli­ques. En co­mu­ni­tats amb pro­pi­e­ta­ris més sol­vents, en can­vi, el pro­ble­ma és la falta d’ac­cés al crè­dit, i el Con­sell va re­cla­mar que part dels ajuts pú­blics a la re­ha­bi­li­ta­ció pu­guin des­ti­nar­se a pa­gar la quo­ta dels pro­pi­e­ta­ris mo­ro­sos, per do­nar ga­ran­ti­es als bancs. “Les co­mu­ni­tats po­dri­en pa­gar les obres en 10 o 15 anys, al re­but men­su­al, men­tre que ara han de re­co­llir grans quan­ti­tats de fons prè­vi­a­ment i de ve­ga­des ai­xò els és molt di­fí­cil”, va ex­pli­car. El Con­sell va re­cla­mar al­tres me­su­res per fo­men­tar la re­ha­bi­li­ta­ció com ara re­duir l’IVA al 10%, el ma­teix ti­pus que s’apli­ca a la cons­truc­ció de pi­sos, da­vant el 21% ac­tu­al, i que les di­ver­ses ad­mi­nis­tra­ci­ons cre­ïn una “fi­nes­tre­ta úni­ca” per agi­li­tar la con­ces­sió de per­mi­sos. Igual­ment el Con­sell re­cla­ma que es fle­xi­bi­lit­zin les nor­mes tèc­ni­ques de re­ha­bi­li­ta­ció, que ara són les ma­tei­xes de l’obra no­va, exi­gint no­més les ma­tei­xes pres­ta­ci­ons.

El res­pon­sa­ble de Fo­ment va re­cor­dar que un aug­ment de la re­ha­bi­li­ta­ció im­pul­sa­ria la cre­a­ció d’ocu­pa­ció per­què és un sec­tor in­ten­siu en mà d’obra, en què el 47% de l’ac­ti­vi­tat la re­a­lit­zen em­pre­ses pe­ti­tes, d’en­tre 1 i 9 tre­ba­lla­dors. “Aques­tes me­su­nes cre­a­ri­en ocu­pa­ció lo­cal. Im­pul­sar la re­ha­bi­li­ta­ció re­ac­ti­va­ria l’eco­no­mia”, va as­se­nya­lar Gui­ller­mo.

La pa­tro­nal de­ma­na més crè­dit pú­blic, una fi­nes­tre­ta úni­ca i més fle­xi­bi­li­tat nor­ma­ti­va per im­pul­sar les obres

VICENÇ LLURBA / ARXIU

Es­co­la ta­ller de re­ha­bi­li­ta­ció a l’Ins­ti­tut Pe­re Ma­ta de Reus, en una fo­to d’arxiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.