Raku­ten en­tra en pèr­du­es per la in­ver­sió a Lyft

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Raku­ten, el ge­gant ja­po­nès de co­merç elec­trò­nic, va re­gis­trar unes pèr­du­es ne­tes atri­bu­ï­des de 114.000 mi­li­ons de iens –uns 950 mi­li­ons d’eu­ros– en el ter­cer tri­mes­tre de l’any ac­tu­al a cau­sa de la se­va in­ver­sió a Lift, prin­ci­pal ri­val d’Uber als Es­tats Units. Les pèr­du­es con­tras­ten amb els 359 mi­li­ons d’eu­ros de guanys comp­ta­bi­lit­zats en el ma­teix perí­o­de de l’any an­te­ri­or. Raku­ten va de­ci­dir in­cor­po­rar als seus re­sul­tats del ter­cer tri­mes­tre un im­pac­te ne­ga­tiu de 852,2 mi­li­ons d’eu­ros per la de­pre­ci­a­ció de les ac­ci­ons de Lyft, que acu­mu­len una cai­gu­da en bor­sa de més del 45% des del seu de­but el mes de març d’aquest any. Els re­sul­tats de Raku­ten en­tre ju­li­ol i se­tem­bre mos­tren un in­cre­ment dels in­gres­sos del 15%, fins a 2.640,4 mi­li­ons d’eu­ros i una mi­llo­ra en el seg­ment de ne­go­ci elec­trò­nic, en què la fir­ma va ob­te­nir uns 1.670,7 mi­li­ons d’eu­ros, que es tra­du­ei­xen en un crei­xe­ment del 23%. A més, en l’àrea de so­lu­ci­ons de pa­ga­ment i en el seg­ment de ne­go­ci te­le­fò­nic van aug­men­tar un 8,4% i un 30,4% més res­pec­ti­va­ment. En con­junt de l’exer­ci­ci, els in­gres­sos de Raku­ten van aug­men­tar un 14,6% i es van si­tu­ar en 7.494,1 mi­li­ons d’eu­ros. Tot i ai­xò es van comp­ta­bi­lit­zar unes pèr­du­es de 116,8 mi­li­ons fins al se­tem­bre, pro­vo­ca­des per la in­ver­sió a Lift, da­vant uns be­ne­fi­cis de 892,9 mi­li­ons d’eu­ros de l’any an­te­ri­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.