Els ope­ra­dors de bor­sa de­ma­nen re­ta­llar l’ho­ra­ri

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - / La­lo Agus­ti­na

L’As­so­ci­a­ció de Mer­cats Fi­nan­cers d’Eu­ro­pa i l’As­so­ci­a­ció d’In­ver­sors van de­ma­nar ahir a la Bor­sa de Lon­dres i al­tres bor­ses eu­ro­pe­es que re­vi­sin els ho­ra­ris efec­tius de con­trac­ta­ció de va­lors a tot Eu­ro­pa. L’ob­jec­tiu és re­duir una ho­ra i mit­ja el temps d’obertura dels mer­cats: obrir a les 10 del ma­tí en comp­tes de les 9 i tan­car a les 17 ho­res en lloc de les 17.30 com fins ara. Se­gons els im­pul­sors d’aques­ta ini­ci­a­ti­va, el can­vi d’ho­ra­ri no tin­drà cap efec­te ne­ga­tiu per als ope­ra­dors, per als in­ver­sors ni per al mer­cat en ge­ne­ral. Al con­tra­ri, no­més ve­uen avan­tat­ges a la re­ta­lla­da del temps d’obertura, que con­cen­tra­ria la li­qui­di­tat i cre­a­ria uns mer­cats més efi­ci­ents, a més de fa­ci­li­tar més la con­ci­li­a­ció de la vi­da per­so­nal i fa­mi­li­ar als ope­ra­dors de bor­sa. L’ho­ra­ri d’obertura de les bor­ses eu­ro­pe­es –que ac­tu­al­ment ope­ren inin­ter­rom­pu­da­ment du­rant vuit ho­res i mit­ja al dia– és un dels més llargs del món i se si­tua molt per da­vant de les sis ho­res i mit­ja de les bor­ses dels Es­tats Units o de les sis ho­res de les asi­à­ti­ques.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.