L’au­to­mò­bil pre­veu ar­ri­bar al 15% del PIB

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Les prin­ci­pals ten­dèn­ci­es de l’au­to­mò­bil, com l’elec­tri­fi­ca­ció, la con­nec­ti­vi­tat i el ve­hi­cle au­tò­nom, ele­va­ran del 10% al 15% el pes del sec­tor de l’au­to­mo­ció en el PIB es­pa­nyol l’any 2030, fins a una apor­ta­ció de més de 190.000 mi­li­ons, se­gons di­fe­rents es­tu­dis (Ac­cen­tu­re, Con­sul­to­ra SBD+ GSNA i el Par­la­ment Eu­ro­peu) pre­sen­tats ahir al V Fò­rum Nis­san de la Mo­bi­li­tat Sos­te­ni­ble. “Aques­tes tres ten­dèn­ci­es clares en l’au­to­mo­ció su­ma­des pro­por­ci­o­na­ri­en de ma­ne­ra con­jun­ta al PIB es­pa­nyol prop de 190.000 mi­li­ons d’eu­ros, és a dir, un 15% del PIB”, va em­fa­tit­zar el con­se­ller di­rec­tor ge­ne­ral de Nis­san Ibe­ria, Mar­co To­ro. Nis­san va apro­fi­tar el fò­rum per re­cla­mar plans d’in­cen­tius a la com­pra es­ta­bles, me­su­res fis­cals que gra­vin l’ús i no la com­pra i una xar­xa d’in­fra­es­truc­tu­ra de re­càr­re­ga més im­por­tant. La com­pa­nyia tam­bé va ad­vo­car per un aug­ment de la col·la­bo­ra­ció pu­bli­co­pri­va­da in­tro­duint ve­hi­cles de ze­ro emis­si­ons a les flo­tes pú­bli­ques i ofe­rint més di­vul­ga­ció dels be­ne­fi­cis que su­po­sa la mo­bi­li­tat sos­te­ni­ble per a la so­ci­e­tat. “Des de Nis­san som op­ti­mis­tes per­què la nor­ma­ti­va me­di­am­bi­en­tal i la in­ten­ció de com­pra del con­su­mi­dor do­na­rà com a re­sul­tat un im­puls fort a la mo­bi­li­tat elèc­tri­ca l’any 2020, que a Es­pa­nya po­dria ar­ri­bar a una quo­ta del 4% en ve­hi­cles elec­tri­fi­cats”, va dir Mar­co To­ro.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.