La pro­duc­ció a la plan­ta del Bra­sil es po­sa en mar­xa

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - GRIFOLS

Grifols ha ini­ci­at la pro­duc­ció a la se­va no­va plan­ta al Bra­sil, si­tu­a­da a Cam­po Lar­go, unes ins­tal·la­ci­ons amb una capa­ci­tat de pro­duc­ció anu­al de més de 10 mi­li­ons de bos­ses per a la con­ser­va­ció de com­po­nents san­gui­nis. És la pri­me­ra fac­to­ria de la mul­ti­na­ci­o­nal ca­ta­la­na d’he­mo­de­ri­vats a Lla­ti­no­a­mè­ri­ca, mer­cat on va co­men­çar a ope­rar co­mer­ci­al­ment l’any 1991. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.