El grup cons­tru­eix la plan­ta d’Al­ter a Ma­drid

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

COMSA

El grup Comsa cons­trui­rà la no­va plan­ta far­ma­cèu­ti­ca d’Al­ter a Ma­drid. L’ad­ju­di­ca­ció del pro­jec­te és per a un perí­o­de de dos anys. Comsa su­ma una fac­tu­ra­ció de 1.101 mi­li­ons d’eu­ros, ges­ti­o­na una plan­ti­lla pro­pe­ra a les 8.400 per­so­nes i té ac­ti­vi­tat a més de vint pa­ï­sos, en­tre d’al­tres, l’Ar­gen­ti­na, Co­lòm­bia, Cro­à­cia, Di­na­mar­ca, Es­pa­nya, Li­tu­à­nia, Mè­xic o Su­è­cia. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.