Els con­tri­bu­ents gua­nyen el 45% de les al·le­ga­ci­ons

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - APTTCB

El 45% dels re­cur­sos pre­sen­tats da­vant el Tri­bu­nal Eco­nò­mic Ad­mi­nis­tra­tiu Cen­tral es re­so­len a fa­vor del con­tri­bu­ent, se­gons va ex­pli­car ahir el pre­si­dent de l’or­ga­nis­me, Jo­sé A. Mar­co San­juán. Ho va fer a les 26a jor­na­des de l’As­so­ci­a­ció de Tèc­nics Tri­bu­ta­ris de Ca­ta­lu­nya i Ba­le­ars (APttCB), que pre­si­deix Jo­an Tor­res. El se­cre­ta­ri ge­ne­ral, Xa­vi­er Mas­déu, va dir que “Hi­sen­da no sem­pre té la raó”. / Re­dac­ció

Jo­an Tor­res, pre­si­dent de l’APttCB

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.