World­coo tan­ca una ron­da de 565.000 eu­ros li­de­ra­da per Equity4Go­od

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Bar­ce­lo­na

World­coo, la pla­ta­for­ma per in­cor­po­rar mi­cro­do­na­tius en les transac­ci­ons cre­a­da el 2013 per Sergi Fi­gue­res i Au­re­li Bou, ha tan­cat una ron­da de fi­nan­ça­ment de 565.000 eu­ros li­de­rat per Equity4Go­od, ve­hi­cle d’in­ver­sió ges­ti­o­nat per Ship2B. Una part del desem­bor­sa­ment del ca­pi­tal comp­ta amb la coin­ver­sió del Fons Eu­ro­peu d’In­ver­sió, a més de di­ver­sos in­ver­sors par­ti­cu­lars, i es­tà sub­jec­te a ob­jec­tius.

El nou acord per­me­trà a la start-up im­plan­tar l’ar­ro­do­ni­ment so­li­da­ri, un nou sis­te­ma de re­cap­ta­ció que per­met fer mi­cro­do­na­ci­ons en els pa­ga­ments amb tar­ge­ta a di­ver­sos es­ta­bli­ments co­mer­ci­als. L’ar­ro­do­ni­ment so­li­da­ri ha es­tat im­plan­tat des de prin­ci­pi d’any en es­ta­bli­ments de Bon­preu, Sánc­hez Ro­me­ro, Con­dis, Bon Àrea i la ca­de­na de res­tau­ra­ció Vi­e­na. Des de la po­sa­da en mar­xa d’aquest pro­gra­ma d’ar­ro­do­ni­ment so­li­da­ri a ini­cis d’any, s’han fert do­na­ci­ons per va­lor de més de 5 mi­li­ons d’eu­ros a tra­vés de World­coo.

“Aquest pro­jec­te ha per­mès mul­ti­pli­car per deu el nom­bre de do­na­ci­ons re­bu­des des dels di­fe­rents ca­nals de re­cap­ta­ció res­pec­te a l’any an­te­ri­or”, des­ta­quen Au­re­li Bou i Sergi Fi­gue­res, co­fun­da­dors de la pla­ta­for­ma. Des de la se­va fun­da­ció, ha re­but 2,5 mi­li­ons d’eu­ros d’in­ver­sió de Banc Sa­ba­dell, Ona Ca­pi­tal, Del­ta Part­ners, Cai­xa Ca­pi­tal Risc i Mnext.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.