Me­ri­dia llan­ça un nou fons per in­ver­tir 500 mi­li­ons en im­mo­bles

El grup com­pra cinc edi­fi­cis d’ofi­ci­nes per 75 mi­li­ons d’eu­ros

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Bar­ce­lo­na

La ges­to­ra Me­ri­dia Ca­pi­tal Part­ners va anun­ci­ar ahir el llan­ça­ment del seu quart fons d’in­ver­sió immobiliàr­ia, Me­ri­dia IV, per in­ver­tir 500 mi­li­ons d’eu­ros en la com­pra d’ofi­ci­nes, ho­tels i naus lo­gís­ti­ques a Es­pa­nya i Por­tu­gal. La ges­to­ra que pre­si­deix Javier Faus pre­veu que el seu nou fons cap­ti 250 mi­li­ons de ca­pi­tal, dels quals ja ha reu­nit 200 mi­li­ons pro­ce­dents d’in­ver­sors ins­ti­tu­ci­o­nals, ma­jo­ri­tà­ri­a­ment in­ter­na­ci­o­nals, es­pe­ci­al­ment d’Eu­ro­pa i els Es­tats Units.

Cris­ti­na Ba­de­nes, sò­cia de desen­vo­lu­pa­ment cor­po­ra­tiu de Me­ri­dia Ca­pi­tal, va ex­pli­car que el fons s’ha mar­cat ar­ri­bar a un mà­xim de ca­pi­tal de 300 mi­li­ons d’eu­ros, i que pre­veu tan­car el perí­o­de de cap­ta­ció d’in­ver­sors abans de fi­nal d’any. La se­va capa­ci­tat de com­pra, però, es do­bla­rà pel re­curs al pa­lan­que­ja­ment. El fons tin­drà ini­ci­al­ment una du­ra­da de vuit anys, dels quals tres els de­di­ca­rà a in­ver­tir i els al­tres cinc a ges­ti­o­nar la car­te­ra i desin­ver­tir-la.

Se­gons Ba­de­nes, Me­ri­dia IV pre­veu efec­tu­ar en­tre 10 i 15 ad­qui­si­ci­ons, en lí­nia amb el que va fer amb els seus an­te­ri­ors fons im­mo­bi­li­a­ris (el seu se­gon i ter­cer fons van re­a­lit­zar dot­ze ope­ra­ci­ons).

La ges­to­ra ja ha co­men­çat el pro­cés d’in­ver­sió del fons amb la com­pra de cinc edi­fi­cis d’ofi­ci­nes, a Ma­drid i Bar­ce­lo­na, amb una su­per­fí­cie con­jun­ta de 36.000m2 als­quals­ha­des­ti­na­tel 15% de la capa­ci­tat in­ver­so­ra del fons, uns 75 mi­li­ons d’eu­ros. Ba­de­nes va ex­pli­car que el nou fons pre­veu des­ti­nar un mà­xim del 10% dels seus re­cur­sos a com­prar

El quart fons de la ges­to­ra tin­drà 250 mi­li­ons de ca­pi­tal, dels quals ja n’ha cap­tat 200, i du­ra­rà vuit anys

ac­tius a Por­tu­gal i la res­ta a Ma­drid i Bar­ce­lo­na, en pro­por­ci­ons sem­blants.

Se­gons la di­rec­ti­va, el nou fons con­so­li­da Me­ri­dia com una de les ges­to­res de re­fe­rèn­cia per als in­ver­sors in­ter­na­ci­o­nals que bus­quen op­ci­ons d’in­ver­sió al­ter­na­ti­va s Es­pa­nya. Ai­xí, la ges­to­ra té en­tre els seus in­ver­sors fa­mily of­fi­ces i in­ver­sors lo­cals, que rein­ver­tei­xen amb el grup des­prés d’ha­ver par­ti­ci­pat ja en els an­te­ri­ors fons, però tam­bé en fons de pen­si­ons, com­pa­nyi­es d’as­se­gu­ran­ces i ges­to­res de pa­ï­sos com els Es­tats Units, Su­ïs­sa, Fin­làn­dia o Is­ra­el. “Són in­ver­sors amb els quals te­nim re­la­ció des de fa anys i que han de­ci­dit in­ver­tir amb no­sal­tres des­prés d’ha­ver vist la nos­tra tra­jec­tò­ria” que ja in­clou la desin­ver­sió dels dos pri­mers fons i es­pe­ci­al­ment el se­gon, cre­at el 2014, amb una ren­di­bi­li­tat su­pe­ri­or a l’es­pe­ra­da.

Javier Faus va im­pul­sar la cre­a­ció de Me­ri­dia Ca­pi­tal fa tret­ze anys i el grup dis­po­sa de 1.000 mi­li­ons d’eu­ros en ac­tius so­ta ges­tió. La fir­ma ha di­ver­si­fi­cat les se­ves in­ver­si­ons i in­clou tam­bé un fons de ca­pi­tal risc i una so­ci­mi que co­tit­za al MAB, pro­ce­dent de la trans­for­ma­ció de Me­ri­dia III.

ÀLEX GAR­CIA / ARXIU

Javier Faus, pre­si­dent de la ges­to­ra Me­ri­dia Ca­pi­tal Part­ners

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.