‘Si­di’ o el se­nyor de la no­vel·la

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Pé­rez-Re­ver­te des­criu el Cid al seu bon amic Au­gus­to Fer­rer-Dal­mau, el mi­llor pin­tor de ba­ta­lles de món, que el pin­ta a la coberta del lli­bre: a ca­vall, es­cut a l’es­que­na, llo­ri­ga, casc i es­pa­sa, el guer­rer s’aco­mi­a­da de Ji­me­na, la se­va mu­ller, abans del des­ter­ra­ment. El lli­bre és Si­di (Al­fa­gua­ra), no­ve­las­sa de les de to­ta la vi­da: ac­ció i aven­tu­ra, reis fal·li­bles i sol­dats va­lents, lle­ial­tats i su­per­vi­vèn­cia en guer­res de fron­te­ra. In­gre­di­ents amb els quals tre­ba­lla molt bé Ar­tu­ro Pé­rez-Re­ver­te, que ens trans­por­ta amb pas­sió a les Es­pa­nyes del se­gle XI. Ara na­ve­ga al seu ve­ler... i ha fet es­ca­la a Bar­ce­lo­na per a aques­ta entrevista i per con­ver­sar amb l’his­to­ri­a­dor Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec al Cer­cle del Li­ceu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.