Re­co­no­ci­mi­en­to a una trayec­to­ria

La Vanguardia (Català) - - MONOGRÀFIC ESPECIAL -

Los premios Jo­sep Mer­ca­der re­co­no­cen la trayec­to­ria de chefs, enó­lo­gos, res­pon­sa­bles de sa­la, pro­duc­to­res y di­vul­ga­do­res de la cul­tu­ra cu­li­na­ria ca­ta­la­na. Los ga­lar­do­na­dos en es­ta edi­ci­ón son: Co­ci­na: Ro­si­ta y Na­ti Camps, hos­tal Co­lo­mí (San­ta Co­lo­ma de Qu­e­ralt, Tar­ra­go­na); Sa­la: Ma­nel Tir­vió, bar­man, Tir­sa Cock­tail Bar (L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat); Vi­no: Equi­po d’elBu­lli­foun­da­ti­on; Pro­duc­to/ter­ri­to­rio: As­so­ci­a­ció de Do­nes del Món Ru­ral, Pa­ge­ses i Ra­ma­de­res de Ca­ta­lu­nya; Di­fu­si­ón/cul­tu­ra: Mont­se Gui­llén y An­to­ni Mi­ral­da; y Pe­queño co­mer­cio: Jo­an Múr­ria, col­ma­do Múr­ria (Bar­ce­lo­na).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.