CAR­TES DELS LEC­TORS

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Po­deu en­vi­ar les vos­tres car­tes a car­[email protected]­van­guar­dia.cat. La Vanguardia agra­eix les apor­ta­ci­ons dels lec­tors i tria per pu­bli­car aquells tex­tos que no su­perin els mil ca­ràc­ters. Les car­tes han d’anar fir­ma­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar el DNI o el pas­sa­port, l’adre­ça i el te­lè­fon. No es pu­bli­ca­ran es­crits fir­mats amb pseu­dò­nim o ini­ci­als. La

Vanguardia es re­ser­va el dret de re­su­mir-ne o ex­trac­tar-ne el con­tin­gut i de pu­bli­car els que con­si­de­ri opor­tuns. No es man­tin­drà cor­res­pon­dèn­cia ni s’aten­dran vi­si­tes o tru­ca­des so­bre ori­gi­nals no pu­bli­cats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.