El de­bat de TV3

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Em va sem­blar for­ça de­ce­be­dor com­pro­var que Ga­bri­el Ru­fián go­sa­va dir bes­ti­e­ses com que Aman­cio Or­te­ga, Jo­an Roig i Pa­tri­cia Bo­tín pa­guen els ma­tei­xos im­pos­tos que un tre­ba­lla­dor de la Se­at o que en­tre tots tres te­nen els ma­tei­xos in­gres­sos que els 15 mi­li­ons d’es­pa­nyols amb in­gres­sos més bai­xos. Pro­ba­ble­ment con­fon in­gres­sos amb pa­tri­mo­ni i pa­gar im­pos­tos amb co­tit­za­ci­ons a la Se­gu­re­tat So­ci­al, però molt em te­mo que tant li fa.

Ai­xí ma­teix, Inés Ar­ri­ma­das con­ti­nua, igual que fa el seu men­tor, amb el man­tra que no po­dem to­le­rar que els au­tò­noms ha­gin d’in­gres­sar l’IVA abans de co­brar-lo, quan po­den apli­car el rè­gim es­pe­ci­al del cri­te­ri de cai­xa. I una mos­tra més de la trans­ver­sa­li­tat en la in­for­ma­ció fal­sa és quan Lau­ra Bor­ràs pro­po­sa no fer pa­gar IRFP a les pen­si­ons més bai­xes, quan els pen­si­o­nis­tes per so­ta de mil eu­ros men­su­als fa temps que no ar­ri­ben al llin­dar de pa­gar IRPF.

I jo em pre­gun­to qui­nes al­tres ani­ma­la­des de­uen es­tar di­ent en ma­tè­ri­es so­bre les quals no tinc prou cri­te­ri. Tal ve­ga­da ha ar­ri­bat el mo­ment que als de­bats hi ha­gi una me­na de VAR per po­sar de ma­ni­fest quan al­gú ha fal­tat in­o­pi­na­ble­ment a la re­a­li­tat, per ig­no­ràn­cia o per mal­dat.

Ju­an Jo­sé So­te­lo López Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.