250 grams per do­mi­ci­li

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

He re­but de cop 14 so­bres de sis par­tit amb les pro­pa­gan­des elec­to­rals. Ara comp­tin els mi­li­ons de per­so­nes que po­den exer­cir el dret de vot i fa­cin la mul­ti­pli­ca­ció. Si aquests po­lí­tics mal­ba­ra­ten tant de pa­per per en­vi­ar pro­me­ses del que pràc­ti­ca­ment mai com­plei­xen, com els po­dem con­fi­ar el nos­tre vot?

Pe­re Hu­guet i Millán Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.