UNES XI­FRES QUE ESGARRIFEN

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

Gai­re­bé 50.000

El 2017 hi ha­via 47.493 me­nors tu­te­lats. A falta de les da­des del 2018, se sap que han cres­cut

Cen­tres

S’es­ti­ma que en­tre un 40%

i un 50% vi­uen en cen­tres re­si­den­ci­als

Fa­mí­lia

Una part dels nens són aco­llits per al­gun fa­mi­li­ar (fa­mí­lia ex­ten­sa), ob­jec­tiu pri­o­ri­ta­ri per man­te­nir les ar­rels i les se­ves xar­xes

Aco­lli­da

Les fa­mí­li­es ali­e­nes es­cas­se­gen, per des­co­nei­xe­ment en uns ca­sos, per por en d’al­tres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.