La Vanguardia (Català) : 2019-11-08

OPINIÓ : 23 : 23

OPINIÓ

23 OPINIÓ DIVENDRES, 8 NOVEMBRE 2019 LA VANGUARDIA la vanguardia ediciones sl ANUNCIS I ESQUELES Edita godó strategies slu Av. Diagonal, 477. 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 902 185 587 www.lavanguard­ia.com B-18078-2011 2014-1718 (edició impresa) 2462-3415 (edició en línia en pdf ) 902 178 585 Av. Diagonal, 477. 08036 Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88 María de Molina, 54, 4.º. 28006 Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09 Per telèfon Barcelona JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ President Internet Dipòsit legal ISSN ISSN Imprimeix Carlos Godó Valls Ramon Rovira Ana Godó Jaume Gurt Pere G. Guardiola Jaume Peral David Cerqueda Conseller Delegat Adjunt a la Presidènci­a Directora de Libros de Vanguardia Director General Corporatiu Director General Comercial Director General de Negoci Audiovisua­l Director General de Nous Negocis i CDO ____ ________ _____________ ___________ ____ ___________ ______ Madrid i V. Dossier ATENCIÓ AL SUBSCRIPTO­R Tel.: 933 481 482. Fax: 93 486 39 15 atencional­[email protected]­rdia.com cre-a impresione­s de catalunya sl Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C. 08040 Barcelona C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid rotomadrid, sl. marina bcn distribuci­ons sl ATENCIÓ AL LECTOR Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587 Distribuei­x Cartes des lectors Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00 [email protected]­ia.es Defensor del lector Difusió controlada por OJD [email protected]­ia.es JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ President-Editor © LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2019. TOTS ELS DRETS RESERVATS Òscar Ferrer__________ Xavier Martín Juan Carlos Ruedas Director General Director Econòmic Financer Director de Màrqueting Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialmen­t, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperaci­ó d’informació, de cap manera ni per cap mitjà, sigui mecànic, fotoquímic, electrònic, magnètic, electroòpt­ic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora. A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressame­nt a la utilitzaci­ó de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-clipping) sense tenir l’autoritzac­ió prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL ________ __

© PressReader. All rights reserved.