La Vanguardia (Català) : 2019-11-08

CARTELLERA : 51 : 39

CARTELLERA

39 CARTELLERA DIVENDRES, 8 NOVEMBRE 2019 LA VANGUARDIA CINEMES CATALUNYA 4 DELTEMPSLL­IURE Maléfica... Mientras dure la guerra Pequeñas mentiras... Terminator: destino... Zombieland: Mata... 00.00 20.30 16.15 16.15 15.50 Detectiu Conan... Día de lluvia... Día de lluvia... Doctor Sueño El asesino de... El silencio... Estafadora­s... Géminis Joker Joker Joker La familia Addams La oveja Shaun... La trinchera infinita Los Rodríguez... Maléfica... Maléfica... Mascotas 2 Mientras dure la guerra Pequeñas mentiras... Secretos de Estado Tan cerca, tan lejos Terminator: destino... Terminator: destino... Terminator: destino... The farewell The farewell Ventajas de viajar en tren Zombieland: Mata... 18.00 17.45 16.00 16.00 00.30 20.30 16.00 20.15 16.00 22.45 17.00 16.15 16.00 19.30 C /$ 9,//$552(/ ULD UHDO 8QD KLVWz 7($75( //,85( *5$&,$ 3Uz[LPDPHQW )ODP 0pV LQIRUPDFLy L SDFNV 9LOODUURHO 7HO GH 3DX 0LUy DPE -XOLR 0DQULTXH /DXUD &RQHMHUR 0LUHLD $L[DOj L 1LO &DUGRQHU GF L GM K GY K GVV L K GJ K , / 2IIODYLOOD­UURHO GHO GH QRY D O GH GHV HOV GW K L GJ PDWLQDOV K YLOODUURHO FDW L SURPHQWUDG­D FRP 7HO 0RQWVHQ\ GH 5 %HUQDW 0H ))) 22.50 19.00 19.00 22.40 00.50 21.45 20.30 WUR )RQWDQD / ,77HDWUH 'HO 3 30 1 00.30 21.45 L YHQGD GHQWUD F DO 8QD ,OtDGD GHV DERQDPHQWV ZZZ 5DPEOD WHDWUHOOLX­UH FRP L DO WDTXLOOHV 00.30 19.00 22.00 00.10 $/0(5,$ 7($75( )HVWLYDO GL WHDWUR LWDOLDQR $XWyQRPRV (O PXVLFDO &KDUODV WDONV ,Q6FHQD OD GHO WHDWUH 7LFNHW 5DPEOD 6DQW /OXtV 7 'Y L GV K GJ K 'V D K 'HVGH Ò K 'HVGH Ò DPE FRQVXPLFLy L 22.40 18.15 22.30 18.15 00.45 00.45 20.30 00.45 19.30 7($75( //,85( 0217-h,& 7HO 3oD 0DUJDULGD ;LUJX 3DVVHLJ GH 6WD 0HWUR 3REOH 6HF / GLU 0 /D\HUD (VWUHQD HO MONTCADA I REIXAC 'HVGH Ò 22.45 00.45 0DGURQD (VSDQ\D / )LQV DO )LQV DO L D 0(5&$7 '( /(6 )/256 $OEHUW 4XHVDGD CINES MONTCADA 7HO SUHVHQWD GHO DO GH QRYHPEUH D OHV K GJ K 3UHX Ò 9HQGD DQWLFLSDGD GH ORFDOLWDWV ZZZ PHUFDWIORU­V FDW 7DTXLOOHV 7LTXHW 5DPEOHV /D 5DPEOD 7DTXLOOHV GHO 0HUFDW GH OHV )ORUV XQD KRUD DEDQV GH O·HVSHFWDFOH & /OHLGD 935753929. CC EL PUNT DE MONTCADA 3DLVDMHV SDUD QR FRORUHDU :RQGHUODQG / )ODPLQJRV (VERDI 2-4) ,Q G$ *RULDQD IXQFLRQV ZZZ WHDWUHOOLX­UH FRP 5DPEOD L DO 20.30 22.00 Doctor Sueño Estafadora­s... Géminis Joker La familia Addams La trinchera infinita Maléfica... Mientras dure la guerra Secretos de Estado Terminator: destino... Zombieland: Mata... 18.00 18.20 22.50 18.40 18.30 18.00 18.15 20.40 20.40 18.00 22.50 20.15 20.50 22.30 22.30 $17,& 7($75( F 9HUGDJXHU QRYHPEUH 0pV LQIR ZZZ DQWLFWHDWU­H FRP L &DOOtV 0!8UTXLQDRQD 0pV LQIRUPDFLy YHQGD ~QLTXHV ©$PDUDQWD 9HODUGH $SDULFLRQHV GH GHQWUDGHV DERQDPHQWV L SDFNV WD VRQRUDVª F TXLOOHV GHO WHDWUH 7LFNHW 5DPEOD 17.00 17.45 18.15 19.00 20.15 20.30 22.45 7($75( 1$&,21$/ '( &$7$/81<$ /D 5DPEOD GH OHV )ORULVWHV /D PRUW L OD SULPDYHUD 3O 'H OHV GH 6DJDUUD $UWV 'M L GY $48$5(//$ *UDQ 9tD 0XQWDQHU ZZZ DTXDUHOOD HV (VSHFWiFXOR 0XVLFDO 9LHUQHV \ ViEDGR FHQD \ HVSHFWiFXO­R K 9LHUQHV \ ViEDGR FDYD \ HVSHFWiFXO­R K 7HO 3257$ 3RU WRGDV ODV OXQDV GH KLHUUR IUtD ,QIRUPH /HV TXDWUH HVWDFLRQV GHO SHWLWy GH & 0DUWt *UjFLD 'M ZZZ SRUWD FDW 6DOD *UDQ K GVV K GJ GH 0HUFq 5RGRUHGD 7DOOHUV GJ +HFKL]R 20.15 22.45 (VWUHQR à /D QRFKH HV à 0RGRX 0RGRX 'J D DQ\V K K K 6DOD 3HWLWD L GY K GVV K GJ GH 7HDWUH DO GHWDOO K 9HQGD HQWUDGHV ZZZ WQF FDW 16.00 18.10 20.20 'VV K à 'Y K K 'M K 'VV 6DOD K 'J L 16.00 17.00 18.15 20.30 22.00 /D QHQD GHOV SDUGDOV 22.45 00.15 520($ 9LHMR DPLJR &LFHUyQ )LQV QRYHPEUH G (UQHVWR &DEDOOHUR GLU 0DULR *DV DPE -RVHS 0DULD 3RX %HUQDW 4XLQWDQD L 0LUDQGD *DV GH GW D GY K GVV L K GJ K $ SDUWLU GHO GH QRYHPEUH GH -H] %XWWHUZRUWK GLU -XOLR 0DQULTXH WHDWUHURPH­D FDW L SURPHQWUDG­D FRP +RVSLWDO $48,7­1,$ 7($75( .UjPSDFN $Y 6DUULj %&1 LQIR#DTXLWDQLDW­HDWUH HV GH -RUGL 6iQFKH] GH 'M D 'LX L DO 8QD FRPqGLD VREUH OHV UHODFLRQV ODERUDOV 'LVV L 'LX 'LVV L 'LX 16.00 20.30 22.45 ([LW , DO $TXLNLGV 7($75( 32/,25$0$ 7HO /D 5DPEOD 'DJROO 'DJRP SUHVHQWD D WHPSRUDGD G q[LW +RUD ULV 'Y K GVV KL K GJ K 3UHXV GHV GH Ò 9HQGD G HQWUDGHV D WHDWUHSROL­RUDPD FRP 18.00 20.15 22.30 0DUHPDU 16.00 19.15 22.00 00.30 2Q pV OD IDGD $OHJULD" SABADELL -HUXVDOHP 22.10 EIX MACIÀ 3D ACEC 937239800. FRANCESC MACIÀ 39 00.30 Abominable Amundsen Doctor Sueño El hoyo El silencio... Estafadora­s... Joker La familia Addams Los Rodríguez... Maléfica... Mientras dure la guerra Terminator: destino... 16.00 16.00 19.00 16.00 20.30 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 20.30 16.00 %,%/,27(&$ $FRUDU '( &$7$/81<$ +RVSLWDO GH 7RQL *RPLOD GHO DO G·RFWXEUH GH 7RQL *RPLOD L GLULJLW SHU 2ULRO %URJJL GHO GHV (QWUDGHV D ODSHUOD FDW 0 /LFHX 16.00 18.30 21.00 22.15 23.30 5RVWROO &UHPDW 19.00 22.00 18.00 22.45 18.00 19.00 18.00 18.15 18.00 22.45 19.00 22.00 6$/$ $56 7($75( (O OOLEUH GH OD VHOYD 0LVV 7XSSHU 6H[ /RV +LM#V HO FOXE GH ORV PDORV SDGUHV &ULPHQ 3HUIHFWR $ PHWURV FLHOR & -RQTXHUHV D OHV %&1 K VDODDUVWHD­WUH FRP D K K 00.40 1 13 GH QRY $ O· GH 'LVVDEWH OHV K 19.45 F 20.15 22.30 D OHV DOHV 16.00 18.30 20.30 %$*'$' 6+2: 3DUDOHOR HVTXLQD 1RX GH OD 5DPEOD 7 &DGD QRFKH 6KRZ GH K D K FRQ DUWLVWDV ZZZ EDJGDG FRP D OHV K &21'$/ Q~YLD (O SDUH GH OD 22.30 $Y 3DUDOÃOHO 7HO GH -RHO -RDQ L +qFWRU &ODUDPXQW GLU -RHO -RDQ QLW]DW SHU -RDQ 3HUD GH GW D GY K GVV L K WHDWUHFRQG­DO FDW L SURPHQWUDG­D FRP F 20.15 22.00 22.30 SURWDJR K GJ 6$/$ $75,80 &RQVHOO GH FHQW %&1 à 16.00 18.00 20.00 22.40 00.45 5DPRQ VREUH OD FULVL GHOV XQD WUDJLFRPqG­LD JHQHUDFLRQ­DO ZZZ DWULXP FDW 20.45 22.45 00.45 'F D 'V D OHV 9HQWD G·HQWUDGHV D ZZZ HQWUDGLXP FRP KL'JDOHV K YELMO CINES PARC CENTRAL 902220922. CC PARC CENTRAL, "41 41 AV. VIDAL I BARRAQUER, 15-17 20.30 22.45 Batman: La Lego... Detectiu Conan... Doctor Sueño Estafadora­s... Joker La familia Addams Los Rodríguez... Maléfica... Terminator: destino... 15.50 18.00 21.00 16.15 16.15 18.05 15.40 15.30 16.45 (/ 0$/'­ 8QD KDELWDFLyQ EXLGD F 3L 7HOI 'H 0DUF $UWLJDX L &ODUD 3H\D 'LUHFFLy HVFpQLD - 0 'LUHFFLy PXVLFDO 0LTXHO 7HMDGD (QWUDGHV KRUDULV L SUHXV ZZZ HOPDOGD FDW 6$/$ %(&.(77 0XVLF :RUGV DQG &DUUHU GH 3HUH ,9 'HO DO 'M GY L GVV '[ D GVV K 'J K ZZZ VDODEHFNHW­W FDW %&1 'HO DO LQIR L HQWUDGHV $5;,8 +,67Ò5,& '( /$ &,87$7 6DQWD /O~FLD +RUDUL GO D GY GH D K GLVVDEWHV GH D K GLXPHQJHV L IHVWLXV WDQFDWV ([SRVLFLy 8QD Pj GH FDUWHV /D FROÃOHFFLy GH QDLSV GH O $U[LX +LVWzULF GH OD &LXWDW GH %DUFHORQD 6HJXUD C 5LWD K 0pV 22.00 &RQFHUW &LFOH 0DOGj 22.15 18.30 18.45 20.00 'XR &XUEDVL IMPERIAL ACEC 3D 937263233. PL. IMPERIAL 4 20.40 21.15 22.50 Doctor Sueño El silencio... Estafadora­s... Joker La familia Addams La oveja Shaun... La trinchera infinita Maléfica... Mientras dure la guerra Parásitos Pequeñas mentiras... Terminator: destino... The farewell 16.00 20.30 16.00 16.15 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 19.00 16.00 16.15 16.00 19.00 22.45 18.15 19.15 18.10 22.00 (6&(1$5, -2$1 %5266$ %ROO\ZRRG & )ODVVDGHUV 7$17$5$17$1$ 7($75( )HVWLYDO 5HEHOV 3ROV '·(VWUHOOHV /HV )ORUV 7HO )DPLOLDU )81'$&,Ð )272 &2/(&7$1,$ /D 0RYLGD &UzQLFD G XQD DJLWDFLy %DUFHORQD 'LPDUWV GLXPHQJH K K 7DQFDW GLOOXQV L IHV Ò U GLXPHQJH PHV JUDWXwW 3DVVHLJ 3LFDVVR 20.30 22.15 22.45 %RPED\ %DUFHORQD HVFHQDULEU­RVVD FDW )jFLO L /LTXLGR WHDWUR DO G[ D GV GH +DXVVRQ DO &LD K KGJ '~R %DL[RV L ­WLF )LQV 0HUFq )UDPLV SUHV )LQV (O VDOy K L GJ G[DGV GLVVDEWH K WLXV (QWUDGD K Ò GWH 17.50 19.30 20.15 22.00 22.40 GH OHV PHUDYHOOHV K 7($75( $.$'Ë0,$ 5RPHX L -XOLHWD & %XHQRV $LUHV %&1 GH :LOOLDP 6KDNHVSHDU­H 'HO DO 'H GLPHFUHV D GLVVDEWH D OHV K L GLXPHQJH D OHV WUDGHV WHDWUHDNDG­HPLD FDW )81'$&,Ð 9,/$ &$6$6 (VSDLV 9RODUW F $XVLjV 0DUF 0DLOORO +RUYDW /tGLD 0DVOORUHQV 3URYD &ROÃOHFFLy $UV &LWHULRU 8QD PDQHUD GH YHXUH *2<$ /D GRQD GHO -RDTXtQ &RVWD GH 3HUH 5LHUD DPE 0HUFq 6DPSLHWUR ­QJHOV *RQ\DORQV -RUGL %DQDFRORFKD 5RVD 9LOD L 3HS 3ODQDV GH GW D GY K GVV L K GJ K WHDWUHJR\D FDW L SURPHQWUDG­D FRP 19.00 18.15 18.15 22.00 19.00 19.15 18.15 22.00 20.30 20.30 TERRASSA 7HO G DUWLVWD K (Q 22.45 22.45 CINESA PARC VALLÈS 3D 902333231. AV. CAN JOFRESA 85 Abominable Amundsen Detectiu Conan... Día de lluvia... Doctor Sueño Downton Abbey El hoyo El silencio... Estafadora­s... Géminis It: Capítulo 2 Joker Joker La familia Addams La oveja Shaun... La trinchera infinita Los Rodríguez... Maléfica... Maléfica... Mascotas 2 Mientras dure la guerra Noche de bodas Pequeñas mentiras... Secretos de Estado Terminator: destino... Ventajas de viajar en tren Zombieland: Mata... 15.45 17.00 16.00 23.45 16.20 23.00 16.15 15.45 15.55 16.40 23.30 16.30 23.15 16.00 15.45 21.25 18.10 19.30 18.20 20.10 22.05 )81'$&,Ð 9,/$ &$6$6 0XVHX &DQ )UDPLV GH 3LQWXUD &RQWHPSRUjQ­LD 0RQzOHJ GLjOHJ FRQFHSWH 1RYD PLUDGD D OD FROÃOHFFLy GH SLQWXUD 3DXO 'DO\ /LYLQJ 0DWWHU 3UHPL 3LQWXUD 00.35 7($75( '(/ 5$9$/ 7HVWLPRQL GH FjUUHF 6W $QWRQL $EDW 7 $JDWKD &KULVWLH GM GY K GV  0RVWUD 7HDWUH 'OO L GP K 5DYDO &RPHG\ GY &RPSUD D ZZZ WHDWUHGHOU­DYDO FRP 22.00 22.15 20.30 K GJ C -29( 7($75( 5(*,1$ (O 0LVWHUL GH +RXGLQL & 6qQHFD 7 3URJ 8Q HVSHFWDFOH GH PjJLD &LD 1DSV &ROV (VWR\ K )DPLOLDU WHDWUH VFDSHURRP $ SDUWLU DQ\V 3URJ -RYHV L 9HQGD HQWUDGHV ZZZ MWUHJLQD FRP PDGXUDQGR 22.45 /LOD $ = R HO 0LVDQWURS XQD 18.20 20.55 23.55 3ULQFHVD GLIHUHQW +RUDULV 086(8 0$5Ì7,0 '( %$5&(/21$ 3ODoD 3RUWDO GH 'LOOXQV D GLXPHQJH OD 3DX K SANT CUGAT DEL VALLÈS 7($75( *$8'Ì %&1 -XJXHP D OD YHULWDW /D 6LUHQHWD ,PSUR 6LGH 6WRU \ 6W $QWRQL 0 &ODUHW 'LU 5LFDUG %RUUjV 'VV K (VWUHQHV 'Y 'VV 7 'H 'F D 'VV 7 ZZZ PPE FDW 18.25 18.00 18.15 19.25 20.25 20.15 20.30 21.50 22.30 21.55 22.25 00.20 00.35 00.10 00.55 K CINEMES SANT CUGAT . AV. PLA DE VINYET, 50 &DWDOXQ\D PDU HQOOj /HV 6RUUHV ; L 'UDVVDQHV L *DOHUHV -RVHS &RWp IRWzJUDI D ERUG &XDUWHWR 0RRQ Doctor Sueño El silencio... Framed Joker La familia Addams Parásitos Pequeñas mentiras... Pequeñas mentiras... Terminator: destino... 19.45 22.45 18.00 20.20 18.00 17.30 20.00 17.45 22.30 'J 'M K K ([SRVLFLy WHPSRUDO /$ %$'$%$'2& 7($75( /ODFK 3RHWD F 4XHYHGR 3RHVtD \ 0~VLFD H DQWLFLSDGD­V ZZZ ODEDGDEDGR­F WHDWUR FRP EM %FQ D ODV K K 7($75( -29(1787 FDUUHU GH OD -RYHQWXW / / V / K Ò /·+RVSLWDOHW V 7RUUDVVD L / 'J 9HQGD G·HQWUD KRUHV DEDQV GH FDGD 22.30 ;-%1 7HO / V / L V &ROOEODQF 'Y K Ò GHV D OD WDTXLOOD GHO WHDWUH GHV GH IXQFLy L D ZZZ WHDWUHMRYH­QWXW FDW 17.55 00.45 16.50 18.00 23.10 19.15 19.50 22.10 &DUOHV 'HQLD 8QD JRVVD HQ XQ GHVFDPSDW /$ 38178$/ ´3DWXIHWµ & $OODGD 9HUPHOO 0 -DXPH , &LD /D 3XQWXDO DPE *OzULD $UUXIDW D OHV K L K 'Y D OHV K GV D OHV K 3UHX Ò ZZZ ODSXQWXDO LQIR 20.00 22.30 7LWHOOHV K L K GJ $57 0$5 *UXS (VFROj 3DX &ODULV Q~P 17.55 20.05 18.50 21.00 DQ\V 'Y D OHV K L $UW HQ 3OXUDO *UXS %ODX 0LJXHO ­QJHO *RQ]iOH] HVFXOWXUD F 15.50 18.30 YELMO CINES SANT CUGAT 3D 902220922. CC SANT CUGAT (AV. VIA AUGUSTA 2-14) 16.10 18.40 19.25 20.35 21.15 Doctor Sueño El hoyo Estafadora­s... Géminis Joker La familia Addams La oveja Shaun... Los Rodríguez... Maléfica... Mientras dure la guerra Parásitos Terminator: destino... 18.45 23.00 15.45 22.30 17.00 16.15 16.45 17.30 16.00 20.00 20.20 16.30 21.45 00.00 15.50 18.05 20.30 22.50 15.45 17.45 20.00 22.20 00.15 22.35 01.00 19.30 18.15 22.15 16.10 19.05 21.40 00.30 00.35 16.20 19.00 20.20 21.45 00.25 č-č- č,/ č6 16.05 17.50 20.45 22.15 00.40 19.00 21.30 15.50 22.30 01.00 *VTWHY[LP_ LS *S\I =HUN\HYKPH VIC MULTICINES SUCRE 938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE 19.15 22.00 (LLOTJA 9) Amundsen Detectiu Conan... Doctor Sueño Estafadora­s... Géminis Géminis Joker La familia Addams La oveja Shaun... La trinchera infinita Los Rodríguez... Maléfica... Mientras dure la guerra Terminator: destino... Zombieland: Mata... 18.20 20.20 19.35 18.25 22.40 20.45 20.10 17.10 18.20 20.00 17.25 18.10 18.50 17.55 23.00 20.40 +LTHUH [HYNL[LZ NYH[PZ WLY HSZ [L\Z MHTPSPHYZ SITGES C PRADO-CINE CLUB SITGES 938943110. CARRER PAU CASALS 22.20 20.30 ,SSZ [HTIt WVKLU NH\KPY KLSZ KLZJVTW[LZ ZVY[LPNZ P LZKL]LUPTLU[Z L_JS\ZP\Z KLS *S\I (CASAL DE SITGES) Joker Terminator: destino... Terminator: destino... 17.00 22.00 19.30 23.00 F F f :VSÇSPJP[H SLZ [HYNL[LZ KL ILULMPJPHY­P H SH [L]H ±YLH 7YP]HKH H V H S» 22.40 18.00 RETIRO 3D 938940137. ÀNGEL VIDAL 17 La familia Addams Parásitos Sorry We... 17.45 19.30 22.00 JS\I]HUN\HYKPH JVT HWW *S\I =HUN\HYKPH F 22.40 =nSPK WLY H Z\IZJYPWJPVU­Z KL 3H =HUN\HYKPH LU WHWLY P LU M\UJP} KLS [PW\Z KL Z\IZJYPWJP} JVU[YHJ[HKH TARRAGONA OCINE LES GAVARRES 3D 902170831. CC LES GAVARRES 23.00 20.20 (AUTOVÍA TARRAGONA-REUS) Abominable Ad Astra 16.30 22.15 18.30 22.45 21è Festival Mil·lenni -15% dte. amb * Consulta condicions a www.entradasde­vanguardia.com Lindsey Stirling, Sant Etienne, Matt Simons, Mónica Naranjo, Glen Hansard, Primal Scream, Mika, Vanesa Martín, The Waterboys, Quique González, Diego El Cigala, Niño de Elche, Ilegales, Tamino, Amaia, Manolo García, Ana Belén, Carlos Núñez, Avishai Cohen, tinderstic­ks, Goran Bregovic, Izal, Adamo, Rolando Villazón i molts més! Veuràs el que t’agrada! Venda d’entrades · Reserves · Descomptes · I molts més avantatges 1 32512 %#1 ãÝé AuX†mX‡ AVlX†mVX‡ Au †Xwm VX Ó 03 AuX†mX‡ VÓ †‹ VX A‹AuŒx”AÁ

© PressReader. All rights reserved.