La Vanguardia (Català) : 2019-11-08

CLASSIFICA­TS : 57 : 45

CLASSIFICA­TS

45 DIVENDRES, 8 NOVEMBRE 2019 LA VANGUARDIA Classifica­ts RECEPCIÓ DIRECTA ANUNCIS PER INTERNET ANUNCIS PER TELÈFON 902 17 85 85 Av. Diagonal, núm. 477, planta 1 08036 Barcelona Contracteu el vostre anunci directamen­t des de casa 9 # 1 - 1%1 % 4 01 ""Á %#3 3 1 30 "1% 9 13 0 /4 ¢œ ›Ÿž Ÿ› ž¡Á 43 3 9 - 03 " #31 40 1 %3Á 3Á ¢œ ›œš žš žšÁ ž™Aš™™¬ "%3 -4#3šÁ %" # # # 1 0 wAVŒ†A‡ xz uA‡ wC‡ kŒAƒA‡ uA‡ wXsz†X‡ ¢œ ›œ› ¡ ™š 0A…ŒXu wAVŒ†mð ‹A ” AwmkA‡ š™ð›šlÁ ¢œ š¡Ÿ ›¢ ¢ c† ¢œŸÁœœ™Á›¡ Œ‹z‘Á A‘E "Ášž› ›™¬ %"- 3% ¢AšŸ¬ 0 #1 Á %" # # # c† 041  Á1 ;<Á Ÿ™™››œ™›Á 30 9 13 "%0 %1 Ÿž¢ Ÿ Ÿ ¡ 3Á ¢œð›œšðš Á A †AxTA ™Á ž›A œ¬ 0 1Á %" # # # c† 3Á ¢œ›ðœ¡™ð™¢›Á 0XkA‡Â š™Á ¢Až¢¬ - %" Á %" # # # c† IDEES PER VENDRE CASA TEVA A -AuzwA ›Á 3Á ¢œðš›ðœ¡šÁ - 03 " #3%1 0 Á %" # # # c† ¢œ œ›š ¡™ ¢™Á ›¡ ¬Á mx ‡XwAxAÁ - 03 " #3%1 9Á %" 3z†x‡œ # # # c† 3Á ¢œ œœ œš ŸŸ -A†tmxk ƒ†m‘AVzÁ 14- 0 %9 %3 1 ¢ 𠚝Ÿ ¬ # # # c† ž› $%1Á ¢œ ›Ÿ Ÿž ›› %0 #3 1 Ÿ ¡ œ œ œÁ › Á A‡A xŒX‘AÁ lmSA‡ sz‘XxX‡Á %]X†ð ‹AÁû"ý𛔠ðž1Ak†AVA AwmumA mwXxA ›¡A wXsmSAxA šœ™ƒÂSŒuz; ‘mSmz‡AŸ Ÿ¢ ¡š›› " 3 0' 0XkA‡Á A-AuzwAÁ A †AxTAÁ "z‹Xu-Œx‹šÁ 1mx umwm‹X ‹mXwƒzÁ -tÁ -†zƒmz k†A‹m‡Á "Œ” Vm‡S†X‹z‡Á "% ÝÝ%0 3 "%# Á Ÿœ Ÿ›œ ¡šÁ #3 1 ÝÝ #ŒX‘A‡ lmSA‡ û"ý ðš 1‹AÁ ŒuAumAð ðž zuuRuAxSl VX Ÿ wAy A š› xzSlXÁŸ¡¡šž¢žžž VXu ‡X“z œ™¬ Ÿœ›™™¢ž 1 09 1 mz‡A‡ 0 %#1 4340% % Bye, bye Hipoteca !! #14- 0 1 Ê9% 9 ' 0 Ê Ý9 #3 0 #%Ý 1zuŒSmzxz ƒ†zRuXwA‡ Awz†Â xXkzSmz wAu VX zsz‡ X mwƒz‹XxSmA Ÿ¡žŸš¢¡š  mz‡A‡ X“ƒX†‹A‡ Xx ]Ax‹C‡‹mSz‡ X†|‹mSz‡ A 9 š™ð›š l ¢œ›œ››¡¡ Mentre gestionem la venda, deixes de pagar la hipoteca ÝÝÝ%0 #3 1 Ÿ¢ž šš šš œšÝÝÝ 1 0 ž™ Á 3 0 1 ¢œ ›Ÿ Ÿž ›› %"- 3% œ™¬Á 6- ; ž™¬Á /4 0%" 11 3 %1/4 %3 0 - Ÿ¢¡›œŸ¡ › l‡Á ê AuAR†mA ›žšÂ x‹uzÁ šI % 3 1 Ý 0 #%9 '# % 3 1 Renda mensual per a tu !! # 1 " 30 "%# 1 šž Ayz‡ Szx‹mkzÁ †AxSX‡ ‡mxÁ Xð ‡m‹z‡ Szx uXxkŒAÁ †mXkzÁ ¢œ ›š ™ ššÁ ê x†m…ŒX †AxAVz‡Â ššœ œ‚›IÁ ’’’Á zum‹A‡-†m‘AVzÁSzw :::Á 1 1Á 1 ¢œ œŸ› œ¡ šš T'avancem diners cada mes, mentre venem la teva casa Ÿ›¢ œ›™ š¢œÁ -A†XsA ” Awm‡‹AVÁ 4 # ›¡AÁ‹X‹zxAŸ¢¡œš ¢¢ 9 01%1 4 < ›œ Á 0ŒRmA †A‡muXyA wŒ” VŒuSX ” SA†myz‡AÁ Ÿœš š™ž ¢žžÁ 103 Á ‡ƒAy ‡o A ‹zVz Ÿž› œšš žšœ 3Á ž Á 30 Á 4 3 Compra al comptat !!  ” Vm‡S†Á ™¬AE 0XƒX‹m†C‡AE -†m‘Á Ÿœš ¡žŸœ Ÿ¡œ Ÿ› ¢¡¢Á ›žAÂSzwƒuÁ‹†A‹z VX xz‘mz‡Â wz††Xz‡Á Ÿ¡¢¡œž¢™ 9 0 1 Al millor preu; lliurament del 10% en 48h. i la resta davant Notari /4 % 3Xwƒz†AVA z ‹†A‡ƒA‡z 1 " Á › Á › ARzxz‡ Á Á A†TAÁŸ™ž ™  ¡Ÿž 3 0' 4# %#3 3 1 ÝÝÝÝÝÝÝ ¡ %0 #3 1 ÝÝÝÝÝÝÝ û"ý ðš #A‘A‡ ›lÁ 1AumVA‡Á Á ðž Awƒz †ƒAÁ Á Ÿž¡ žš ŸŸŸÁ Hipoteca que inclou la reforma !! œ " 4 3 1 › Á Ÿž ›žž ›šŸÁ 0 ; Facilitem la venda, oferint hipoteca al comprador per a reformes ’’’ÁR†ŒSŸžÁSzw Œ†zƒXA‡Â xA‡ ›lÁ9m‡A 1AumVA‡Á¢œœŸ™ A‹mð " 11 3 0)3 # 3 Awƒ †ƒA Ÿ™›žœŸ™¢ WWW.TOPDAMAS.COM Y SOLO PAGAS, SI VENDES 3 %" 0 #3 0% Ý <0%1 " 1 1ÝÁ¢œ œ™ š 3 # ƒA†‹mSŒu ™¬ ¢œ›œ™¡œ™ 657 432 258 657 430 209 ž™ RX‡z xXð k†z ” RX‡z‡ uXxkŒA ¢œ ›Ÿ œ œŸ EN TOP DAMAS Garanties donpiso "4#3 # 0 ššÁ " 1 1 1 EL LUJO, LA BELLEZA Y LA DISCRECIÓN ES REAL šž ¬Á 1Xx‡ŒAu †XuAsAx‹XÁ ŒSlAÁ %1 %" %# 31 xzwX‡ ƒX† ‹Œ Tu decideixes. És casa teva ‡ƒXÁ3Ax‹†AVŒz m‡SŸ ¢™¡ ›š¡ 9 0 1 3%3 #4 1AE ŒAVXm“ VˌxwA‡‡A‹kXŒxmSAEŸ ¢¢œž™¢ 65€ - 1/2 h. 110€ - 1 h. 0 1 # 14 Á ŸŸŸ œ› Ÿžœ #4 ÝÝ 1 # " #3 0 1 SANT EUSEBI, 68 ÝÝ 3%3 ŒXx wA‡AsXÁ m‡S†XÁŸžž œ¡š ¢ 1 VXuA‡”A”A‡¢œš™ Ÿ ™ 1- $% "1 3 0%3 œ Á VX‡xŒVA Szx SuA‡XÁ ŸŸž ™œ Ÿ¢ 0 %# 1 ¡™œ žš¡ ››šÁ Að RuAwz‡ ¡™œ žžœ žž™Á "1ÁAxAuASXm‹XSAuÁŸœžš™œ› 9 4 ¡  šœ™-Á # 1 %03 TAXACIÓ GRATUÏTA · CEE GRATUÏT DIFUSIÓ PUBLICITÀR­IA · FINANÇAMEN­T AL COMPRADOR ASSESSORAM­ENT INTEGRAL · TRÀMITS BUROCRÀTIC­S ÝÝÝ%0 #3 3 # 9A‡SA 1 Ÿ›ž šžž žžš ÝÝÝ NOMÉS I PAGUES, VENS SI TOTS ELS SERVEIS INCLOSOS Ÿœ ›¡¡ ›¢šÁ VXukAVm‹A wŒ” Szwð ƒuX‹A ” wz†Rz‡AÁ 1o A ‹zVzÁ "Œxð ‹AxX†ÂšŸ ƒ†Au ›IÁ ¢œ žœ ¢¢ › AS‹m‘z kŒAƒz ŸŸ ¡¢¡ œœ¢ 4 % œžAÁ Ÿ™›š›› # 1 #4 9 1Á Ÿ¢ž   ¡™¢Á " # 1 93 306 90 90 0-0 ;1 El millor preu per casa teva 1 # 103 1Á XVŒSAVA‡ ” Szx RŒXxA ƒ†X‡XxSmAÁ zx z ‡mx X“ƒX†mXxSmAÁ z†A†mz ]uX“mRuXÁ 3Á Ÿ™Ÿ žœž Ÿ¡š ê ¢œ š Ÿ ž Ÿ™ ›š ›› Ÿ¡ž ¢š œ -A†A ‹Œ†xz ‹A†VX‡ ” ‡CRAVz‡Á 3Á ¢œ ›œš žš žšÁ TODOS LOS SERVICIOS INCLUÍDOS www.donpiso.com .es 40 "1 3 Á 0%3Á | Arizala 74 Còrsega 252 Á #4 9 ›™¬ê Á 932 204 411 10 Á 0 ; ›žðž™ Á http://clasificad­os.lavanguard­ia.com MOTOR Compres cotxes Compres motos Compres altres Vendes cotxes Vendes motos Vendes altres FEINA Directius Màrqueting i Comercial Enginyers i Tècnics Administra­ció i Finances Secretaria i Recepció Sanitat Serveis domèstics Altres IMMOBILIÀR­IA Vendes pisos Vendes altres immobles Lloguers pisos Lloguers altres immobles Compres immobles DIVERSOS Serveis Altres Sepultures Contactes Demandes Relax

© PressReader. All rights reserved.