La Vanguardia (Català)

La Z s’assembla a la X

La generació dels nascuts entre el 1995 i el 2010 tindrà hàbits a la feina semblants als dels madurs d’avui

- PIERGIORGI­O M. SANDRI

Als joves nascuts entre el 1995 i el 2010 se’ls denomina la generació Z. No han conegut mai un món sense internet i sense mòbil. Van patir al seu entorn proper els estralls de la Gran Recessió i des dels atemptats de l’11-S cap endavant estan acostumats a viure amb l’amenaça del terrorisme global.

Aquestes tres circumstàn­cies els marquen a l’hora d’identifica­r quines poden ser les seves habilitats quan s’incorporin –i alguns ja han començat a fer-ho– al món laboral. I un estudi dut a terme per la consultora Gartner presentat aquesta setmana a Barcelona dona un resultat sorprenent.

Aquest col·lectiu té moltes més semblances amb la generació X, la dels nascuts als anys setanta, que amb la que els precedeix, la dels anomenats millennial­s (joves nascuts entre el 1980 i el 1994, amb els quals sovint se’ls sol confondre).

Daniel Sánchez Reina, autor de l’estudi, creu que el factor que incideix més en la generació Z és la insegureta­t que van experiment­ar de petits. Els centennial­s (un altre dels seus noms) “són la generació més pessimista en dècades”, resumeix.

En efecte, davant l’idealisme dels millennial­s, ells opten per més pragmatism­e, a l’estil dels que tenen avui entre quaranta i cinquanta i escaig. La crisi marca una diferència clara amb la generació anterior. Busquen, com ho van fer els de la generació X al seu moment, l’estabilita­t financera.

Aprendre a gestionar-los serà clau per a les empreses, perquè seran els que, amb les seves habilitats digitals (miren el doble de vídeos al telèfon que qualsevol altra generació), accelerara­n la transició tecnològic­a de les companyies. “Els millennial­s donen per descomptat que mereixen el que encara no mereixen. Els centennial­s no donen res per descomptat, estan disposats a treballar molt si els recompense­s”, reconeixia a tall de resum un conseller delegat d’una tecnològic­a a l’estudi de Gartner.

La seva relació amb l’empresa és ambivalent. “Solen preguntar al cap: què puc aprendre de tu?”, diu Roberto Rodríguez, de BBVA Next. Segons el seu parer, “estan obsessiona­ts a tenir un pla de carrera. Per ells és una cosa estratègic­a, no tàctica. No assumeixen que ascendiran de manera automàtica. Estan disposats a treballar molt, però volen saber què els reportarà això”.

Miguel Ángel Rojas, del departamen­t IT de Naturgy, en subratlla més diferèncie­s. “Els millennial­s pensen més en el present. Respecten les jerarquies de l’empresa perquè volen pujar aquestes posicions. El Z en canvi és constructi­u i li interessa la perspectiv­a. Si el millennial fracassa, es passa a una altra cosa perquè és confiat. El Z tendeix més a aprendre i potser ho tornarà a intentar, però de manera diferent”.

Per aquestes raons, els centennial­s tampoc no veuen amb bons ulls saltar d’una feina a l’altra si no aconseguei­xen les seves aspiracion­s, perquè temen quedar-se sense feina. Per això, estan disposats a quedar-se en la mateixa empresa, si pot ser amb un rol diferent, una mica com la generació X, l’última que somiava amb una feina per a tota la vida. Una vegada més, és la insegureta­t la que mana: “En lloc d’especialit­zar-se en un camp i presumir de saber-ho tot en una àrea, prefereixe­n ser versàtils, per estar preparats per enfrontar-se a una societat líquida i canviant”, segons l’estudi.

La seva relació amb la privacitat tampoc és com la dels millennial­s. Ja no busquen tants m’agrada i fan un ús més cautelós de les xarxes socials. Com que el mòbil és el seu mitjà natural per comunicar-se, es mostren menys sociables a l’oficina. No els importa treballar amb els seus aparells des de la solitud de casa. “No els interessa tant la conciliaci­ó entre la feina i el personal, sinó que ho barregen amb naturalita­t”, explica Rodríguez.

Els Z són la generació de Greta Thunberg. La seva poca sociabilit­at està compensada per una vocació per lluitar per causes més globals. Com reconeix un executiu, “ells volen salvar el món. Els millennial­s en primer lloc volen salvar-se ells mateixos”.

Un estudi de la consultora Gartner assegura que els més joves somien amb el salari fix

 ?? SHIRONOSOV / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOT­O ?? Un jove de la generació Z: una barreja de tecnologia (auriculars) i tradició (llibreta de paper)
SHIRONOSOV / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOT­O Un jove de la generació Z: una barreja de tecnologia (auriculars) i tradició (llibreta de paper)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain