Di­gue’m quan vas néi­xer i et di­ré de qui­na ge­ne­ra­ció ets

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Als so­ci­ò­legs i es­pe­ci­a­lis­tes en màr­que­ting els en­can­ta ca­ta­lo­gar grups hu­mans, en­ca­ra que si­gui no­més per co­mo­di­tat o per es­ta­dís­ti­ca. La ge­ne­ra­ció dels baby bo­o­mers agru­pa els que van néi­xer des­prés del fi­nal de la II Guer­ra Mun­di­al, des del 1945 fins al 1964. Són els pen­si­o­nis­tes ac­tu­als (o a punt de ju­bi­lar-se), molts d’ells ja avis, fruit del bo­om de­mo­grà­fic d’aque­lla èpo­ca. Els se­gueix la ge­ne­ra­ció X, en­tre 1965 i 1979. Aquí hi ha els pa­res de fa­mí­lia, el gruix de la clas­se mit­ja­na. L’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra és la se­va pri­o­ri­tat, però es­tan fa­mi­li­a­rit­zats amb la tec­no­lo­gia. La ge­ne­ra­ció dels mi­llen­ni­als reu­neix els nas­cuts en­tre el 1980 i el 1994.

Pocs d’ells van conèi­xer el co­mu­nis­me i són els pri­mers a qui se’ls con­si­de­ra na­tius tec­no­lò­gics. Ide­a­lis­tes, pas­si­o­nals i so­ci­a­bles, bus­quen la re­a­lit­za­ció per­so­nal més en­llà de qual­se­vol promesa de se­gu­re­tat eco­nò­mi­ca. Van conèi­xer l’ex­pan­sió, i ara es­tan una mi­ca frus­trats. La prò­xi­ma ge­ne­ra­ció ja té nom: es di­rà Al­fa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.