La Vanguardia (Català)

Governar al segle XXI des de la metròpoli

- Elisenda Alamany E. ALAMANY, portaveu adjunta del grup d’Esquerra Republican­a de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona

Una vegada van demanar a Pasqual Maragall quants habitants tenia Barcelona. “Depèn de l’hora”, va respondre. Amb poques paraules defineix com s’han d’entendre les ciutats al segle XXI. La sortida d’una crisi múltiple que s’inicià el 2008 a Catalunya marca un cicle en què sorgeixen noves formes empresaria­ls, la irrupció de la tecnologia en molts àmbits de la vida, o noves qüestions a l’agenda pública com el feminisme o l’ecologisme. Són transforma­cions que evidencien múltiples esgotament­s.

Aquests canvis no sempre han comptat amb lideratge institucio­nal, amb administra­cions que fossin capaces de donar resposta als nous reptes d’aquest canvi d’època. Avui ens trobem amb una societat molt més complexa i uns poders públics amb dificultat­s per renovar-se, modernitza­r agendes o entendre els canvis. En aquest sentit, no és casual la llunyania de la ciutadania respecte a les institucio­ns.

La necessitat de modernitza­r les institucio­ns i el seu model preocupa els governs de les ciutats d’arreu del món. La sensació que no sempre s’ha estat a l’altura per anticipar-se als reptes del segle XXI o la certesa que no s’ha avançat al mateix ritme que la societat marquen les agendes globals. Així ho manifestav­en les autoritats a l’Assemblea de Ciutats i de Governs Locals que es va celebrar a Sud-àfrica aquest novembre.

En aquest sentit els diversos governs locals presents assumíem que en una nova època calia renovar les polítiques públiques i les maneres d’encarar aquests afers.

La solució ha de ser necessària­ment metropolit­ana. Ens toca repensar com hem d’entendre Barcelona, més enllà de les fronteres de ciutat. El que passa a Badalona, a Montcada i Reixac o Cornellà importa a Barcelona. I el que passa a Barcelona ha d’importar a Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet, Esplugues… Si el món treballa en xarxa, com és que les institucio­ns es resisteixe­n a fer-ho?

Els problemes complexos demanen respostes a diferents escales i, per això, cal coordinaci­ó entre ciutats i institucio­ns. La governança metropolit­ana ha d’oferir respostes coordinade­s que abordin qüestions com la democratit­zació de l’espai públic, la qualitat de l’aire, una mobilitat sostenible, l’accés a un habitatge... Per fer front a reptes de gran magnitud calen estratègie­s i formes de governar diferents, i les metròpolis han de ser l’escenari on assajar-les. La Zona de Baixes Emissions o el pla director urbanístic són experiènci­es reeixides de política transversa­l que marquen el camí per un canvi de paradigma.

Governar en clau metropolit­ana és una necessitat davant de transforma­cions que requereixe­n escalar les polítiques més enllà dels nostres municipis. Si seguim governant mirant només a dins de les ciutats difícilmen­t els resoldrem. En un mon globalitza­t, Barcelona ha de comptar amb aquesta dimensió per dissenyar polítiques públiques amb gran impacte i establir aliances amb actors i institucio­ns que li permetin ser més forta internacio­nalment i compartir amb altres metròpolis els reptes del segle XXI. L’error seria continuar governant Catalunya de la mateixa manera que abans del 2008, com si aquests darrers anys no haguessin tingut lloc transforma­cions que fan el nostre país completame­nt diferent.

Si seguim governant mirant només a dins de les ciutats, difícilmen­t resoldrem els reptes que tenim plantejats

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain