La Vanguardia (Català)

El sec­tor tu­rís­tic de Gi­ro­na de­bat els rep­tes de fu­tur

- B. Jul­be

GI­RO­NA El sec­tor tu­rís­tic de les co­mar­ques de Gi­ro­na ha pro­gra­mat cinc de­bats per ana­lit­zar els prin­ci­pals rep­tes de fu­tur i ela­bo­rar un nou pla es­tra­tè­gic a fi de mi­llo­rar el tu­ris­me de ca­ra als prò­xims anys. El do­cu­ment fi­xa­rà di­fe­rents ac­ci­ons per por­tar-les a ter­me con­jun­ta­ment. Les jor­na­des de­ba­tran te­mes com la qua­li­tat del tu­ris­me o la deses­ta­ci­o­na­lit­za­ció. La pri­me­ra se­rà el 30 de ge­ner a Gi­ro­na i ana­lit­za­rà l’ofer­ta tu­rís­ti­ca ac­tu­al, les se­ves for­ta­le­ses i les se­ves de­bi­li­tats. Olot, Llo­ret, Plat­ja d’Aro i Ro­ses són les al­tres lo­ca­li­tats que tam­bé aco­lli­ran aquests de­bats. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain