Mi­cro­me­ce­nat­ge per do­nar su­port a les co­o­pe­ra­ti­ves

La Vanguardia (Català) - - SOCIETAT - Ja­vi­er Ri­cou

L’Ate­neu Co­o­pe­ra­tiu de les Ter­res de Llei­da, Po­nent Co­o­pe­ra, amb la im­pli­ca­ció de di­fe­rents en­ti­tats i or­ga­nit­za­ci­ons, ha po­sat en mar­xa una cam­pa­nya de mi­cro­me­ce­nat­ge a tra­vés de la pla­ta­for­ma Go­teo per do­nar su­port al tei­xit co­o­pe­ra­tiu llei­da­tà. Es vo­len aple­gar 15.000 eu­ros per fer una cai­xa de su­port per a man­te­nir les co­o­pe­ra­ti­ves i els seus llocs de tre­ball. Les apor­ta­ci­ons que es po­den fer van des dels 15 fins als 120 eu­ros. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.