La Vanguardia (Català)

Un do­cu­men­tal ex­plo­ra a 8tv com ha vis­cut l’Es­glé­sia el con­fi­na­ment

‘Es­glé­sia con­fi(N)ada’ tam­bé es po­drà veu­re a la pla­ta­for­ma di­gi­tal de ‘La Vanguardia’

-

La pan­dè­mia de la Co­vid-19 i el con­fi­na­ment han por­tat si­tu­a­ci­ons ex­cep­ci­o­nals i do­lo­ro­ses, però tam­bé his­tò­ri­es de so­li­da­ri­tat i hu­ma­ni­tat. Les per­so­nes d’Es­glé­sia n’han pro­ta­go­nit­zat mol­tes, i ara que­den re­co­lli­des al do­cu­men­tal Es­glé­sia con­fi(N)ada, que s’es­tre­na de­mà diu­men­ge a la una del mig­dia a 8tv i que tam­bé es po­drà veu­re a tra­vés de la pla­ta­for­ma di­gi­tal de La Vanguardia.

Pro­du­ït per Ani­ma­set i di­ri­git per la pe­ri­o­dis­ta Lau­ra Mor, aquests do­cu­men­tal s’ha re­a­lit­zat ín­te­gra­ment du­rant el con­fi­na­ment i ex­pli­ca com ha vis­cut el tan­ca­ment l’Es­glé­sia a Ca­ta­lu­nya i què sig­ni­fi­ca ser cris­tià en temps de co­ro­na­vi­rus. La cin­ta, gra­va­da du­rant aques­tes set­ma­nes d’aï­lla­ment so­ci­al, trans­met que “l’Es­glé­sia no ha tan­cat” per pan­dè­mia mal­grat la sus­pen­sió de les mis­ses, ja que molts con­vents i es­glé­si­es s’han adap­tat per re­par­tir ali­ments o fa­bri­car mas­ca­re­tes i s’han re­for­çat els ser­veis es­pi­ri­tu­als als hos­pi­tals.

El do­cu­men­tal s’en­din­sa en la re­ac­ció que han mos­trat co­mu­ni­tats re­li­gi­o­ses, par­rò­qui­es i ini­ci­a­ti­ves so­li­dà­ri­es de l’Es­glé­sia, com tam­bé fa­mí­li­es i es­co­les cris­ti­a­nes, da­vant la Co­vid-19, in­clo­ent-hi imat­ges de la Set­ma­na San­ta con­fi­na­da.

En aquest temps de pan­dè­mia s’han vis­cut si­tu­a­ci­ons molt di­ver­ses, mol­tes de les quals es re­cu­llen al do­cu­men­tal: es­glé­si­es tan­ca­des al cul­te, sus­pen­sió del pre­cep­te do­mi­ni­cal, ca­pe­llans obrint ca­nals de YouTu­be i fent pre­gà­ri­es per WhatsApp, per­so­nes grans apun­tant-se a les no­ves tec­no­lo­gi­es per se­guir a dis­tàn­cia la mis­sa, i fa­mí­li­es ce­le­brant a ca­sa els ofi­cis i les tradicions de Set­ma­na San­ta.

Tam­bé s’han vist con­vents re­con­ver­tits en cen­tres per co­sir mas­ca­re­tes, cu­es a les es­glé­si­es per re­par­tir men­jar i ser­veis es­pi­ri­tu­als als hos­pi­tals en una si­tu­a­ció des­con­cer­tant, amb di­fi­cul­tats per acom­pa­nyar per­so­nal­ment els pa­ci­ents du­rant les úl­ti­mes ho­res de vi­da, o per fa­ci­li­tar el con­sol als fa­mi­li­ars.

El re­lat del do­cu­men­tal, que in­clou mol­tes imat­ges do­mès­ti­ques que no s’ha­vi­en vist mai, apor­ta les re­fle­xi­ons de per­so­na­li­tats d’Es­glé­sia i per­so­nes que han vis­cut la pan­dè­mia en pri­me­ra lí­nia. Dels tes­ti­mo­nis des­ta­quen els de Mer­cè PuigPey, co­or­di­na­do­ra de Pas­to­ral de l’hos­pi­tal Sant Jo­an de Déu; els te­ò­legs Jo­an Pla­ne­llas i Mar­ga­ri­ta Bo­fa­rull; el fi­lò­sof Francesc Tor­ral­ba, i el cap de ges­tió de la Fun­da­ció Ve­dru­na Ca­ta­lu­nya, Jo­sep Clo­sa, en­tre d’al­tres. Tam­bé es re­cull el tes­ti­mo­ni de du­es fa­mí­li­es cris­ti­a­nes amb fills pe­tits i ado­les­cents que ex­pli­quen com han con­ti­nu­at ce­le­brant la fe a ca­sa sen­se ca­pe­llà.

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Mis­sa al mo­nes­tir de Sant Cu­gat aquest mes de maig
MANÉ ESPINOSA Mis­sa al mo­nes­tir de Sant Cu­gat aquest mes de maig

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain