La Vanguardia (Català)

Veritats i mentides de la polèmica nova llei d’Educació

Anàlisi de les reaccions que ha suscitat la nova reforma educativa

- Carina Farreras

La llei d’Educació aprovada dijous al Congrés dels Diputats ha enardit els partits polítics de dretes i les patronals, sindicats i famílies de l’educació concertada, la diferencia­da i l’educació especial. Sota la plataforma Más Plurales van sortir diumenge amb els seus vehicles al carrer per protestar per la Lomloe. A Madrid hi va assistir el líder dels populars, Pablo Casado, que ha instat a la desobedièn­cia a les comunitats on governa la seva formació. PP, Ciutadans i Vox –que ahir va esborrar del programa electoral la seva proposta d’eliminació de les escoles d’educació especial– comparteix­en l’objectiu de forçar el Govern a canviar la llei. La ministra Isabel Celaá lamenta que la normativa neixi “envoltada de fake news”. /

ESCOLA CONCERTADA

Perilla la seva supervivèn­cia?

L’article 109 de la nova llei canvia les regles de joc en la planificac­ió escolar i prioritza l’oferta de places públiques davant les concertade­s en la programaci­ó. La idea és que s’oferirà escola pública i hi haurà concertada mentre que siguin places necessàrie­s en el sistema educatiu. Amb la nova llei es decidirà prèviament a la preinscrip­ció dels pares quantes aules són necessàrie­s en un municipi en funció del nombre d’estudiants. Si hi ha 47 aules de P3 en oferta i només se’n necessiten 40 per a la població infantil, l’administra­ció educativa pot decidir l’eliminació del finançamen­t de set grups concertats, malgrat que les aules pertanyin a escoles molt demandades. Amb el descens demogràfic previst (un 5% menys d’alumnes de 3 anys a Catalunya l’any que ve), la concertada tem que la pèrdua de grups debiliti el finançamen­t de les escoles i hagin de tancar.

La llei afectarà la concertada de la mateixa manera a tot Espanya?

No. La concertada queda a mercè dels criteris dels governs autonòmics. El PNB, que va donar suport a la llei, ha manifestat la seva intenció de protegir l’opció de la concertada, així com les autonomies on governa el PP i Cs. Per la seva part, ERC va rebutjar una iniciativa de JxCat i PNB que volia garantir una oferta suficient de places “gratuïtes” per a les famílies (per incorporar la concertada) i no només “públiques”. Es necessitav­en sis abstencion­s per tirar endavant l’esmena, i ERC hi va votar en contra.

Perdran la llibertat d’elecció els pares?

S’elimina el concepte de demanda social, que és el que regia actualment. Fins ara els pares sol·licitaven els centres que volien i l’administra­ció distribuïa les places en funció d’aquesta demanda: si les aules no s’omplien, l’escola perdia el concert econòmic per a aquell grup. Els pares podran continuar escollint ara segons l’ideari o el projecte del centre, però pot ser que aquella plaça no sigui concertada. L’escola pot llavors mantenir el grup, sense el finançamen­t de l’administra­ció, i deixar-lo a preu de concertada. O privada. O suprimir-lo.

S’elimina el pagament de quotes?

Sí, la llei prohibeix explícitam­ent el pagament de quotes a fundacions a les escoles de titularita­t privada subvencion­ades amb fons públics. Les associacio­ns de patronals de les concertade­s han destacat l’infrafinan­çament de les places als centres que represente­n. Segons un estudi, avalat pel Síndic de Greuges, es necessitar­ien 1.165 milions d’euros més a l’any perquè les places de la concertada a Catalunya fossin gratuïtes. Segons aquest estudi, el finançamen­t públic cobreix un 90% dels salaris i un 10% del mantenimen­t dels centres.

Què més canvia la llei?

Al text de la llei s’exigeix el repartimen­t dels alumnes vulnerable­s, d’entorns desfavorit­s o amb necessitat­s específiqu­es, entre centres públics i concertats, i tots han de reservar un 10% de les places per si arriben nous alumnes. I es demana als municipis que busquin solars per a la construcci­ó de centres públics i no els cedeixi a escoles de titularita­t privada.

Dona suport Celaá a la concertada?

La ministra d’Educació i Formació Profession­al, Isabel Celaá, tranquil·litza l’escola concertada que té raó de ser, especialme­nt, la creada amb “finalitats educatives” i “socials”. I nega el seu caràcter de subsidiari­etat. Les mesures volen posar fre a la creació d’escoles de titularita­t privada i pertanyent­s a fons d’inversió (amb ànim de lucre) que obtenen concerts, un model existent a altres comunitats, com la de Madrid, però no a Catalunya.

Deixarà de ser concertada l’educació diferencia­da per sexes?

Sí, els centres sostinguts parcialmen­t o totalment amb fons públics desenvolup­aran el principi de coeducació en totes les etapes educatives. Aquest paràgraf exclou els centres amb alumnes d’un sol gènere.

L’EDUCACIÓ ESPECIAL

Atempta contra la seva supervivèn­cia?

La llei dona un termini de deu anys per avançar en l’escola inclusiva de manera que tots els alumnes, o la majoria, siguin escolaritz­ats en escoles ordinàries. Els centres d’educació especial es convertira­n en centres de recursos per a l’escola (profession­als, formació i sales especialit­zades) i atendran els casos en què per la naturalesa de la discapacit­at no sigui recomanada l’escolaritz­ació en un centre ordinari. Per tant, els centres patiran una reconversi­ó, i part del personal educatiu s’integrarà o donarà suport previsible­ment a centres ordinaris.

Per què patronals i famílies es mostren alarmats?

El projecte de l’escola inclusiva no està prou integrat a la comunitat educativa d’altres comunitats. A Catalunya les famílies no han sortit al carrer en massa. Pot ser perquè hi ha bastant consens entorn de la idea d’escolaritz­ar tots els alumnes en un centre ordinari si hi ha prou recursos. La inclusivit­at ha generat un intens diàleg els últims vuit anys. El decret de l’escola inclusiva a Catalunya es va aprovar el 2017 (tot i que no s’ha desplegat per falta de pressupost) amb l’aplaudimen­t general. Però falten recursos humans per atendre les necessitat­s dels alumnes i la formació als docents en l’atenció a la diversitat.

Podran escollir els pares si volen escola ordinària o especial?

El Govern central insisteix que es tindrà en compte “la voluntat de les famílies” en l’escolaritz­ació, però molts pares mostren suspicàcie­s sobre aquesta possibilit­at. Confien en el centre actual on porten el seu fill i desconfien de l’atenció docent i de la bona convivènci­a que puguin rebre a l’escola del barri. Un 17% dels estudiants espanyols amb discapacit­at (uns 35.000) assisteixe­n ara a centres especials.

LA RELIGIÓ

S’expulsa la religió de l’aula?

No. La religió es manté a les escoles públiques, però no qualificar­à a les notes com fins ara. En virtut dels acords amb la Santa Seu del 1979, la religió s’ha d’oferir a les escoles públiques, però els alumnes que no l’escullin no hauran de seguir una assignatur­a mirall. A la pràctica, re

ligió no servirà per fer pujar la nota a l’expedient ni per obtenir una beca. La Conferènci­a Episcopal ha proposat al Govern central una matèria sobre formació en valors, impartida per professors de religió, però de caràcter aconfessio­nal. “Lamentable­ment, la proposta feta per la Conferènci­a no ha rebut resposta per part del ministeri”, es va queixar divendres Luis Argüello, secretari general de la CEE.

Es crea una nova assignatur­a de religions?

Sí. Cultura de les religions com un coneixemen­t laic de les religions en la història.

LA LLENGUA

Per què ERC va demanar de suprimir la definició de llengua vehicular?

Amb la supressió de la considerac­ió de llengua vehicular a l’escola la llei Celaá evita definir quina ha de ser la llengua docent en cada autonomia. El partit republicà justifica aquesta esmena per “blindar el català a les aules” de les demandes de l’oposició, com Ciutadans, que demanen més correlació entre les dues llengües cooficials i l’anglès, així com de les denúncies de famílies (unes 23 el curs passat) als tribunals que obliguen la Generalita­t a pagar per les places. El debat identitari està en el rerefons del desacord. El PDCat va votar en contra d’aquesta esmena perquè dubta de la plena autonomia de Catalunya, ja que l’article de la llei deixa marge per interpreta­r que el ministeri també és competent en aquesta matèria com a “administra­ció educativa”.

Trenca la igualtat en l’educació a Espanya?

A Catalunya la llengua oficial en què s’imparteixe­n classes i en què es comuniquen els docents amb els alumnes i famílies és, des del 1993, el català. Les competènci­es en educació estan transferid­es als governs autonòmics, i amb les seves decisions modelen les estratègie­s educatives en funció dels seus objectius.

Deixaran d’aprendre castellà els alumnes catalans?

No. Actualment s’imparteixe­n només unes hores de castellà, de manera oficial. Però a la llei s’especifica que les administra­cions autonòmiqu­es hauran de vetllar pel dret de rebre ensenyamen­ts de castellà i de la llengua cooficial, “com estableix la Constituci­ó, els estatuts d’autonomia i la normativa vigent”.

Qui avalua l’aprenentat­ge?

La normativa exigeix a les administra­cions autonòmiqu­es que s’assegurin que els alumnes assoleixen el nivell de “ple domini” en les dues llengües i que introdueix­in mesures compensatò­ries als centres amb pràctiques deficients. Actualment les úniques avaluacion­s sobre el domini del català i castellà les fa la Generalita­t mitjançant les competènci­es bàsiques i la prova de llengües a la selectivit­at. En totes dues, el castellà i el català estan assumits. No obstant això, la introducci­ó del debat sobre l’aprenentat­ge de llengües a Catalunya (per dèficits en alumnes situats en determinad­es localitats) no ha pogut obrir-se sense ferir susceptibi­litats, malgrat els intents del PSC i d’ERC.

ALTRES CRÍTIQUES

Té prou suport?

La llei s’ha aprovat al Congrés dels Diputats per majoria absoluta, com correspon a una llei de caràcter orgànic. En total hi van votar 177 diputats a favor (un més del mínim necessari) i 148 en contra i 17 es van abstenir. L’anterior, la Lomce la reforma impulsada pel ministre José Ignacio Wert, es va aprovar el novembre del 2013 amb més vots a favor, 182, amb uns 143 en contra i 2 abstencion­s. Cal destacar que la Lomloe ha rebut el suport de set partits polítics (PSOE, Unides Podem, ERC, PNB, Més País, Compromís i Nova Canàries) i la de Wert va tirar endavant amb els vots únics del PP. No obstant això, la llei Celaá no és de consens polític, com es volia, ja que té el PP, Cs, Vox, CC, la CUP, el càntabre PRC i UPN en contra.

La comunitat educativa ha participat en la seva elaboració?

El projecte de llei orgànica de modificaci­ó de la LOE (Lomloe) va ser aprovat a l’últim Consell de Ministres de l’anterior legislatur­a, el 15 de febrer del 2019. Després de les eleccions i formació del nou Govern, va tornar a aprovar-se el 13 de març del 2020, just abans que comencés la pandèmia per coronaviru­s. Els partits conservado­rs critiquen que aquesta llei no hagi estat consensuad­a amb la comunitat educativa, però el PSOE recorda que en primera instància es van escoltar tots els col·lectius i es van recollir més de 200 propostes. La Comissió d’Educació al Congrés ha estudiat 2.000 esmenes presentade­s pels partits polítics, de les quals unes 300 han estat aprovades.

És una llei ideològica?

Recull les aspiracion­s generals de l’esquerra progressis­ta. Aposta per l’educació pública, inclusiva, amb igualtat d’oportunita­ts per a tot l’alumnat i fa un pas endavant en la renovació de la pedagogia. Redueix l’espai de la religió i obliga els docents a tenir present a l’aula l’educació afectiva i sexual i la igualtat de gènere. L’equitat és un dels seus eixos vertebrado­rs: potencia l’etapa de 0-3, redueix les repeticion­s, crea itineraris flexibles, fomenta el reforç educatiu i converteix la beca en un dret subjectiu. Permet passar de curs amb matèries suspeses i aprovar l’ESO o el batxillera­t amb una matèria suspesa, si la mitjana de l’expedient equival a 5 i si ho decideix la majoria del claustre. Pedagògica­ment, impulsa l’aprenentat­ge per àmbits i competènci­es i fomenta la inclusivit­at a les aules. Queda per definir la reforma del professora­t i la del currículum.

Entra en fricció amb la LEC?

En els aspectes més polèmics, no, excepte el tractament que dona a l’escola concertada. Com a punt de fricció entre la llei Celaá i la LEC, el PDECat destaca la supressió de l’apartat 4 de l’article 122 bis en la Lomloe, relatiu a la política de personal i la possibilit­at dels directors de demanar perfils de docents en línia amb el projecte de centre (un professor de matemàtiqu­es amb coneixemen­ts d’anglès si aquest idioma és clau en el projecte).

 ??  ??
 ?? EDUARDO PARRA / EP ?? Protestes
Centenars de congregats van protestar davant el Congrés dels Diputats dijous, quan es va aprovar la nova llei. Diumenge es van manifestar en milers d’automòbils en diverses ciutats del país a favor de la concertada
EDUARDO PARRA / EP Protestes Centenars de congregats van protestar davant el Congrés dels Diputats dijous, quan es va aprovar la nova llei. Diumenge es van manifestar en milers d’automòbils en diverses ciutats del país a favor de la concertada

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain