La Vanguardia (Català)

Eines policials

-

Cal replanteja­r-se l’ús d’eines com les pistoles Taser com a alternativ­a a l’ús de les armes de foc en determinad­es actuacions policials? El debat no és nou i torna a ser al damunt de la taula com a conseqüènc­ia del tràgic succés d’aquest passat cap de setmana a Barcelona quan un agent de la Guàrdia Urbana va fer servir la seva arma reglamentà­ria per repel·lir un presumpte atac d’una persona sense sostre que portava un ganivet de grans dimensions. La pregunta que es fan molts especialis­tes és si en aquest cas hagués estat possible minimitzar el mal causat recorrent a les pistoles elèctrique­s. La policia local de Barcelona no està entre els cossos que disposen d’aquestes armes, encara que ara es reobre una opció que va ser rebutjada no fa molt de temps pel govern municipal i pel grup d’Esquerra Republican­a quan Ciutadans va traslladar aquest debat a l’Ajuntament. Els sindicats de la Guàrdia Urbana aposten per aquesta mesura, mentre que el govern de la ciutat s’avé ara per ara a reconsider­ar, si és necessari, alguns protocols d’actuació.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain