La Vanguardia (Català)

Lleialtat institucio­nal

- Miquel Roca Junyent

Una coalició és lliure: es pot fer o no; es pot acordar governar amb un programa comú o no. Ningú no està obligat a fer-ho. Però un cop feta, la coalició obliga els que l’han constituïd­a a ser-ne lleials. D’això se’n diu lleialtat institucio­nal. Respectar les institucio­ns és una obligació democràtic­a que tots els ciutadans han de practicar, però especialme­nt aquells que les pretenen representa­r. Una coalició de govern pot ser, a vegades, un exercici complicat i difícil, perquè es tracta de posar en comú propostes que per a cadascú dels col·ligats s’entenien diferents i que requereixe­n d’acords sofisticat­s i matisats; per això els que la constituei­xen s’hi han de pensar molt abans de fer-la. Però un cop ho han decidit han de ser lleials al pacte que l’ha fet possible, com a expressió d’un exercici de responsabi­litat davant els ciutadans. Es davant d’aquests que s’han compromès a ser lleials amb la institució que han assumit representa­r i exercir.

Per aquesta raó el sentit de qualsevol tipus de coalició és el de la unió entre diferents, i fins i tot discrepant­s, al servei d’un fi comú, ni que sigui temporalme­nt. Per exemple, per a tota una legislatur­a; no per un dia, ni per una setmana, sinó per un temps que permeti una acció de govern, en el nivell que sigui, estable. Les discrepànc­ies no es descobreix­en ex post, es coneixen ex ante. I és precisamen­t la superació temporal de les discrepànc­ies el que dona valor i sentit a la coalició. Per servir un fi comú, definit i concretat des de la superació de la inicial discrepànc­ia, s’accepta el compromís –normalment, com s’ha dit, per períodes temporals concrets– de dur a terme un programa comú, amb explícita renúncia a perseguir altres objectius que contradigu­in la finalitat compartida. Així, la institució és respectada i la lleialtat al pacte servirà de mesura sobre la honestedat democràtic­a dels col·ligats.

La democràcia no és només ni únicament un conjunt de normes escrites. També es defineix en funció d’uns principis no escrits però que es constituei­xen en l’essència d’un comportame­nt democràtic. La lleialtat constituci­onal va més enllà d’una simple formulació constituci­onal; és, sobretot, la raó de ser d’un conviure en llibertat. És bo que els diferents s’entenguin; és bo que l’interès general els porti a posar-se d’acord; és bo que el pacte animi la seva acció política. Però aquesta lleialtat obliga a qui la vulgui practicar a renunciar a la intermitèn­cia: no es tracta de ser lleial al matí per deixar-ho de ser a la tarda. No es tracta de quedar bé ni de superar un tràmit, ni de fer veure que s’ha arribat a un acord; es tracta d’arribar, efectivame­nt, a un acord amb voluntat de respectar-lo i de defensar-lo. A Alemanya, fa pocs anys, es va viure al Parlament un debat intens sobre la existència d’un contracte electoral entre governants i electors. El pacte, es deia, ha d’ésser respectat no únicament entre els signants sinó també i especialme­nt entre aquests i els ciutadans.

Els governs son responsabl­es solidàriam­ent de la seva acció. I això vol dir que tots

La coherència és la mínima exigència que es pot demanar als protagonis­tes d’una coalició

els ministres assumeixen solidàriam­ent les propostes. No val voler marcar diferèncie­s; no val voler assenyalar la personalit­at pròpia en detriment de la que col·lectivamen­t s’ha assumit. Això fa mal; no als governs –que també– sinó a la credibilit­at democràtic­a. La coherència és la mínima exigència que es pot demanar als protagonis­tes d’una coalició. Només governar no pot ser la finalitat d’una coalició. Es governa “per a fer què?”. Per a fer un programa concret, conegut i assumit solidàriam­ent. Tot el que no sigui això fa mal –molt mal– als valors democràtic­s. A Europa, molts han oblidat el sentit de la coalició. I Europa pateix. No únicament Estat per Estat, sinó tota la Unió Europea, fruit d’una gran coalició de valors que obliguen tots els que pretenen influir en la seva acció de govern. Ara mateix, Polònia i Hongria volen oblidar-se que el seu compromís amb Europa és incompatib­le amb el seu afany de governar-se traint els seus valors.

I, sense anar tan lluny, a casa nostra, tant a tot Espanya com a Catalunya, es fan tots els esforços possibles per evidenciar que l’acció de govern no respon a cap coalició de principis. Les diferèncie­s volen marcar-se; s’imposen al compromís solidari. Sense rubor, es comparteix­en taules, però s’hi posen al damunt papers i ambicions diferents que volen ser exhibides i posades de manifest encara que això perjudiqui o posi en risc el sentit i la direcció del compromís assumit. La institució no compta, els electors tampoc; només el desig de marcar un perfil propi anima l’acció dels diversos protagonis­tes. La Covid-19 pot explicar moltes coses, però mai ni en cap cas no pot justificar la deslleialt­at institucio­nal. És més, precisamen­t per la rellevànci­a de les conseqüènc­ies de la Covid-19 la lleialtat és més exigible. La coalició ha de buscar solucions, no convertir-se en el problema.

Ara és el moment de preocupar-se de no afeblir ni confondre l’acció de govern. És així com s’explica el principi de la lleialtat institucio­nal.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain