La Vanguardia (Català)

El TSJC obliga a renovar concerts de les escoles que separen per sexes

-

Encara calenta la nova llei d’educació, que elimina la possibilit­at de concerts educatius a les escoles que escolaritz­en els alumnes separats per sexes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspèn cautelarme­nt la denegació dels concerts de primària a 11 escoles que separen per sexe i obliga a renovar-los. Educació ha anunciat que recorrerà contra la decisió.

El tribunal ha admès les mesures cautelars sol·licitades pels titulars dels centres escolars contra la resolució de la Generalita­t que denegava la renovació dels concerts de l’etapa de primària al col·legis que separen per sexe.

En una interlocut­òria de la secció cinquena de la sala contencios­a administra­tiva, el tribunal assenyala que suspèn “únicament” la part de la resolució de la Conselleri­a d’Educació de la Generalita­t que acorda no renovar els concerts, i estipula com a mesura cautelar concedir-ho de la mateixa manera que s’ha fet per als que sí que es va renovar per un període de sis cursos, a comptar a partir de l’inici del curs 2020-2021.

Els titulars dels centres havien presentat un recurs contra la resolució de la Generalita­t, per la qual s’elevava a definitiva la provisiona­l publicada al maig, en què no renovava els concerts de primària que expiraven en 11 escoles per a sis cursos i s’aprovava la modificaci­ó dels grups concertats dels nivells educatius que tenen concert en vigor i no s’esgotaven –segon cicle d’infantil i ESO–, i en la qual demanaven la suspensió de l’executivit­at de l’acte administra­tiu i la “mesura cautelar positiva” de concedir el concert.

El recurs va ser presentat per set institucio­ns que gestionen les onze escoles. El dictamen, que el Departamen­t d’Educació ja ha anunciat que recorrerà, té en compte l’impacte econòmic dels centres, la majoria pertanyent­s a institucio­ns religioses de caràcter conservado­r, que podrien perdre alumnes si les famílies han d’assumir completame­nt el cost de l’ensenyamen­t.

La Federació d’Associacio­ns de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) ha considerat que la resolució del TSJC avala “els drets de les famílies a poder escollir qualsevol centre” del Servei d’Educació de Catalunya i garanteix la pluralitat. La Fapel recorda que el Tribunal Constituci­onal (TC) reconeix que “els centres d’educació diferencia­da han de poder accedir al sistema de finançamen­t públic en condicions d’igualtat

REACCIÓ Educació anuncia que recorrerà contra la interlocut­òria a les mesures cautelars

DURADA Els col·legis continuara­n rebent finançamen­t públic durant sis anys

respecte a la resta de centres educativa, sense que el caràcter del centre pugui convertirs­e en un obstacle per a l’accés”.

El TSJC justifica la sentència destacant que es vulneren drets fonamental­s a la igualtat i no-discrimina­ció, així com el de llibertat d’ensenyamen­t, i que respon a una “motivació ideològica i política, i es tracta d’un pla preconcebu­t per posar fi a l’educació diferencia­da per sexes”.

Així mateix, té en compte les necessitat­s d’“adaptació” dels escolars en nous col·legis, “cosa que podria repercutir en els seus resultats acadèmics”, davant una pròrroga del concert que, a parer seu, “no ha de suposar un greu perjudici per als interessos públics”, especialme­nt perquè sempre han estat concertats.

 ?? ANA JIMÉNEZ ?? Façana del col·legi Canigó, una de les escoles afectades
ANA JIMÉNEZ Façana del col·legi Canigó, una de les escoles afectades

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain