La Vanguardia (Català)

El BSC crea un diagnòstic pioner de càncer de mama

FrontWave Imaging preveu vendre la tecnologia el 2023

- BLANCA GISPERT

El Barcelona Supercompu­ting Center vol portar al mercat una tecnologia capdavante­ra de detecció de càncer de mama a través d’un software de reconstruc­ció d’imatges preses amb ultrasons. Va començar el desenvolup­ament fa cinc anys col·laborant amb l’Imperial College of London i ara les dues institucio­ns han decidit fundar una empresa –en forma de spin-off– amb l’objectiu de comerciali­tzar-la. En aquest procés, han rebut l’assessoram­ent de 101 Ventures, una companyia de Barcelona especialit­zada en la creació i finançamen­t de start-ups.

El resultat ha estat la fundació a Barcelona de FrontWave Imaging, una companyia participad­a al 55% per l’equip investigad­or –Josep de la Puente, Lluís Guasch i Óscar Calderón, doctors en Física– al 30% per 101 Ventures i al 15% pel BSC i l’Imperial College de forma conjunta.

La inversió inicial per posar en marxa el projecte serà d’uns 50.000 euros, finançats per 101

Ventures. “El proper any preveiem aconseguir 1 milió d’euros a través de fons públics, deutes i ampliacion­s de capital”, comenta l’inversor Rafael García-Escarré, que desenvolup­arà l’estratègia comercial de l’empresa que, de moment, ocupa 7 persones.

La companyia preveu captar 2 milions d’euros més el 2022. “La fase de desenvolup­ament de producte tindrà una durada de dos anys. Preveiem el llançament a finals del 2022 o el 2023”, afegeix.

L’empresa espera vendre el software a fabricants de dispositiu­s de tomografia d’ultrasons com Fujitsu, Siemens, HP, Hitachi o General Electric. Així mateix, contempla oferir serveis a centres mèdics, clíniques, hospitals, mútues i altres institucio­ns dedicades al diagnòstic de càncer de mama. Actualment, està col·laborant amb un gran hospital públic de Barcelona per desenvolup­ar el producte.

Segons Josep de la Puente, “la tecnologia pot tenir un gran impacte social, no només en la detecció del càncer de mama, sinó també com una fita en la imatge mèdica en general”. L’empresa defensa que la seva tecnologia permet un diagnòstic més segur, barat i indolor que els sistemes actuals de diagnòstic.

En basar la detecció en ultrasons, prescindei­x dels rajos X de les mamografie­s i redueix el cost, que és més baix que el de les ressonànci­es magnètique­s. Però el factor diferencia­l més destacable és l’ús de la supercompu­tació per generar imatges d’alta fidelitat i resolució. “Podem fer escànners rutinaris en edats primerenqu­es, per sota dels 40 anys, i millorar l’anàlisi de les pacients amb mames de densitat elevada, que són d’alt risc. Hi ha una gran oportunita­t a Àsia, on moltes pacients presenten aquestes caracterís­tiques”, comenta García-Escarré.

L’empresa ha estat creada amb l’Imperial College of London i 101 Ventures, que lidera l’estratègia comercial

 ?? XAVIER CERVERA ?? Una treballado­ra passejant per les instal·lacions del Barcelona Supercompu­ting Center
XAVIER CERVERA Una treballado­ra passejant per les instal·lacions del Barcelona Supercompu­ting Center

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain