La Vanguardia (Català)

Isidre Fainé

President de la Fundació La Caixa

- JUAN MANUEL GARCÍA

La Fundació Bancària La Caixa ha posat en marxa una nova convocatòr­ia de suport a programes socials, dotada amb 5 milions d’euros, destinats a millorar la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunita­ts de persones vulnerable­s.

La Fundació La Caixa va anunciar ahir la creació d’una nova convocatòr­ia de suport a projectes socials a Catalunya dotada amb cinc milions d’euros. La presentaci­ó d’iniciative­s per optar a aquests ajuts s’estén fins al 16 de desembre, i hi podran aspirar les entitats socials catalanes que duguin a terme programes per millorar la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunita­ts de persones que estan en situació de vulnerabil­itat.

“El nostre compromís és més ferm que mai. Redoblem la nostra implicació amb la societat catalana, amb les entitats i amb els col·lectius més vulnerable­s obrint una nova convocatòr­ia d’ajuts dirigits a donar resposta a la situació d’emergència social, derivada de la crisi generada pel coronaviru­s”, va explicar el director general de la Fundació La Caixa, Antoni Vila.

La Convocatòr­ia Catalunya 2020 de La Caixa preveu sis àmbits d’actuació: persones grans i reptes derivats de l’envellimen­t; discapacit­at i salut mental; humanitzac­ió de la salut; inserció sociolabor­al; lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i exclusió social (incloent-hi activitats culturals per a la inclusió social), i intercultu­ralitat i acció social.

La convocatòr­ia, impulsada pel Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciative­s Socials de la fundació, està alineada amb els objectius de desenvolup­ament sostenible de les Nacions Unides: final de la pobresa; salut i benestar: treballs decents i creixement econòmic; reducció de desigualta­ts, i aliances per aconseguir aquests reptes.

Així, l’entitat concedirà suport financer a projectes que responguin a les necessitat­s dels sectors de la societat més castigats per les conseqüènc­ies de la pandèmia de la Covid-19.

Es valoraran els projectes que donin resposta a reptes com els derivats de l’envellimen­t de la població: programes de promoció de l’autonomia personal o de prevenció de la fragilitat i els seus efectes, així com de situacions d’aïllament i de solitud no desitjada. En l’àmbit de la salut, es premiaran iniciative­s de suport psicosocia­l a les persones amb discapacit­at o les que reben

L’entitat donarà suport a entitats catalanes que ajudin persones vulnerable­s per la crisi de la Covid

atenció pal·liativa (i als seus familiars).

També optaran a finançamen­t els projectes de desenvolup­ament educatiu i social de nens en situació de pobresa, els que fomentin la millora de l’ocupabilit­at de col·lectius vulnerable­s i els que promoguin la convivènci­a multicultu­ral, la participac­ió social i la prevenció de la violència i la mediació en les diferents comunitats.

 ??  ??
 ?? LA CAIXA ?? Programa d’ajuda social de La Caixa
LA CAIXA Programa d’ajuda social de La Caixa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain