La Vanguardia (Català)

Obres incòmodes

-

Era costum a Barcelona que les grans obres que afecten la mobilitat urbana es deixessin per als mesos d’estiu, aprofitant un descens de l’activitat. No obstant això, en aquest any tan diferent de tots els altres, la nova desescalad­a de la tardor està coincidint amb diverses actuacions en vies essencials de la ciutat que estan provocant molèsties afegides a milers de barcelonin­s i de persones que treballen a la capital catalana i que no tenen en el transport públic –que a més viu una crisi de confiança– una alternativ­a a l’ús del vehicle privat. Les obres d’un col·lector, com les que han començat a executar-se a la Diagonal, són sens dubte necessàrie­s, però es converteix­en en un obstacle més quan la desviació del trànsit afegeix pressió a un carrer com Aragó, que ha vist limitada la seva capacitat com a conseqüènc­ia del traçat d’un nou carril bici. Una cosa semblant passa a l’altre extrem de l’avinguda, on s’ha habilitat un carril bus. Potser el moment actual aconsellav­a espaiar aquestes obres o, com a mínim, haver programat millor la seva realitzaci­ó.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain