La Vanguardia (Català)

Un nou model de gestió pública

-

El control del president. Es creen 5 nous òrgans de governança: una comissió ministeria­l presidida per Sánchez i que estava prevista per a 11 ministres –només Yolanda Díaz de Podem– i sense Iglesias. Finalment es reproduirà el Consell de

Ministres. Aquesta comissió estarà vinculada a la Comissió

Delegada d’Afers Econòmics. Es crea un comitè tècnic i una

unitat de seguiment. També es creen fòrums i consells consultius amb els sectors implicats i es

reactiva la conferènci­a sectorial

de fons europeus d’Hisenda amb les autonomies. També hi haurà una autoritat de gestió.

Finestreta única i agències estatals. Un portal únic centralitz­arà la informació, sol·licituds i tramitació dels projectes. Es recupera la figura de les agències estatals com a organisme públic amb més flexibilit­at i autonomia. Es crea la figura de col·laboració publicopri­vada:

projecte estratègic per a la recuperaci­ó i transforma­ció econòmica. Es crea, a més, un registre d’entitats. Reducció de tràmits i

terminis. Amb el decret, es declara d’urgència tota la tramitació dels processos administra­tius. Se simplifica la tramitació de convenis administra­tius, s’eliminen tràmits i redueixen terminis, especialme­nt els d’avaluació ambiental.

Bestretes. Es permet la tramitació anticipada d’expedients i la possibilit­at de percebre bestretes per les operacions

prèvies fins a un 50% de la quantitat total del projecte. Els projectes publicopri­vats podran rebre fins a un 90% de cada anualitat si es consideren estratègic­s.

Control. La fiscalitza­ció prèvia serà de requisits bàsics al marge de la quantia del projecte i tindrà resposta en el termini de

cinc dies. Si la intervenci­ó es col·lapsa, es preveu el mostreig per a la fiscalitza­ció prèvia dels expedients.

 ?? JOSE LUIS ROCA / POOL JOSÉ MARÍA CUADRADO JIMÉNEZ / MONCLOA ?? La disputa Sánchez torna a la fórmula del Consell de Ministres per sumar Iglesias
JOSE LUIS ROCA / POOL JOSÉ MARÍA CUADRADO JIMÉNEZ / MONCLOA La disputa Sánchez torna a la fórmula del Consell de Ministres per sumar Iglesias

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain