La Vanguardia (Català)

“L’eix Roma-Madrid ha estat clau per als fons de la UE”

Enzo Amendola, ministre italià d’Afers Europeus

- ANNA BUJ Roma. Correspons­al

El ministre italià d’Afers Europeus, Enzo Amendola, tindrà un paper fonamental a l’hora d’elaborar el pla italià per al repartimen­t dels desitjats fons de recuperaci­ó de la UE. Avui, juntament amb el primer ministre, Giuseppe Conte, i altres ministres italians de primera línia, va a Palma per assistir a la XIX cimera bilateral entre Espanya i Itàlia, on pretenen reforçar amb el Govern de Pedro Sánchez la seva aliança per defensar interessos comuns a Brussel·les.

Polònia i Hongria han bloquejat els fons de recuperaci­ó. Vostè ha parlat de frustració.

Qui alenteix el procés assumeix una seriosa responsabi­litat política. El poder de veto és obsolet per a la UE i nociu per a qui l’exercita. O Europa, unida, es comporta com una superpotèn­cia de drets i valors, o els estats en solitari perdran en la competició global. Vam posar la condiciona­litat de l’Estat de dret en l’acord del 21 de juliol sobre el Next Generation EU i la vam confirmar al Parlament a Brussel·les. D’aquest punt nosaltres no retrocedir­em. Hem de defensar els valors fundaciona­ls de la nova Europa. Els nostres ciutadans no entendrien ni tolerarien més retards sobre el Next Generation EU i sobre el pressupost entre el 2021 i el 2027.

Itàlia i Espanya són dos dels països que més necessiten aquests fons. Confia a tenir-los l’any que ve? Confio que la UE, i en particular la presidènci­a alemanya del Consell, sabran trobar una solució compartida per rebre els primers fons segons el programa de temps de Brussel·les. En qualsevol cas, del reforç de l’eix Roma-Madrid s’extrauran nombrosos beneficis tant econòmics com en termes de relacions amb Brussel·les, on Itàlia i Espanya sabran representa­r bé la veu mediterràn­ia d’Europa. No ens oblidem que el nostre joc en equip, amb la carta del 25 de març signada per Espanya i Itàlia, va obrir la negociació que va concloure al juliol amb l’acord de finançar el Next Generation EU a través de bons.

Com es gestionara­n aquests fons a Itàlia? Quin departamen­t serà l’encarregat de repartir-los?

El programa del pla de recuperaci­ó italià es confiarà a un organisme interminis­terial (Ciae) coordinat pel Ministeri d’Afers Europeus i en què també hi ha els representa­nts de les regions i dels ajuntament­s italians. Per executar-lo, en canvi, Itàlia preveu una governança ad hoc. Treballem intensamen­t sota la guia del primer ministre Giuseppe Conte. Hi ha molts aspectes normatius per definir perquè és una operació complexa des del punt de vista normatiu i treballem per presentar-la ben aviat al Parlament. Volem donar prioritat als instrument­s executius ràpids, també per derogar procedimen­ts burocràtic­s sovint complexos.

Quan se sabrà l’estructura d’aquesta governança? Conte tindrà l’última paraula en la realitzaci­ó del pla?

Conte presideix el comitè interminis­terial (Ciae) que s’ocupa de la redacció del pla i òbviament guiarà la sala de control polític en la implantaci­ó del pla nacional de recuperaci­ó. Sobre la base del calendari de la Comissió Europea, treballem perquè abans de finals d’any el nostre Parlament, amb les actualitza­cions amb el grup de treball de Brussel·les, també aprovi les normes d’institució de la futura governança.

La Comissió Europea demana de centrar-se en la digitalitz­ació i la transició verda, dos temes en què a Itàlia hi ha molta feina per fer. Quines seran les seves prioritats?

Itàlia es concentrar­à a difondre la banda ampla per tot el territori nacional, també on fins ara no havia arribat, i a digitalitz­ar l’administra­ció pública, per tenir serveis a mida del ciutadà. Sobre la transició verda vull recordar que el desembre del 2019 la UE ja va fer una elecció amb el green deal. Es tracta d’una visió sobre com haurà de ser la nova Europa, no només un compromís sobre el paper. Per Itàlia signifique­n 76.000 milions d’inversions per fer el nostre sistema més competitiu a través d’iniciative­s verdes i economia circular. Volem aconseguir l’objectiu de la dispersió zero a la xarxa hídrica, potenciar les energies renovables i reduir les emissions contaminan­ts a través d’un transport públic de nova generació.

Itàlia encara no ha pres cap decisió sobre el mecanisme europeu d’estabilita­t (MEDE). Quins són els obstacles?

Sobre el MEDE hi ha un debat polític i idees diferents dins la coalició i a l’oposició. Soc un pragmàtic, penso que s’ha de valorar l’ús d’un instrument de deute d’acord amb les necessitat­s nacionals

EL BLOQUEIG “Confio que la UE sabrà trobar una solució per evitar un veto als fons i desbloquej­ar-los”

i en el context en què està, sense excepcions. El Parlament italià tindrà l’última paraula sobre la qüestió.

La cimera entre Espanya i Itàlia és un moment important per rellançar les relacions bilaterals després d’anys de refredamen­t.

L’èxit del Fòrum de Diàleg Itàlia-Espanya de Roma del 20 d’octubre va consentir confirmar i rellançar la cooperació entre Roma i Madrid sobre els temes europeus. La cimera entre governs arriba en el moment adequat. Els esforços comuns i la sintonia entre els nostres països han estat fonamental­s en la fase de construcci­ó de la resposta europea a la Covid-19, de la política fiscal europea a l’acord del juliol sobre el fons de recuperaci­ó i a les reformes que ens esperen els pròxims mesos, fins a la conferènci­a sobre el futur d’Europa.

Quines són les seves prioritats per a aquesta cimera?

La resposta a la pandèmia està en el centre dels nostres esforços, però no hem d’oblidar la importànci­a de tenir una visió estratègic­a en la resposta a la crisi: el futur d’Europa, la innovació o la doble transició verda i digital són qüestions sobre les quals la cooperació italoespan­yola s’haurà de reforçar, i la cimera és l’ocasió adequada per fer-ho.

EL MODEL DE GESTIÓ ITALIÀ “El primer ministre Giuseppe Conte guiarà la sala de control del pla de recuperaci­ó italià”

 ?? MONDADORI PORTFOLIO / GETTY / ARXIU ?? El ministre italià per als Afers Europeus, Enzo Amendola, anirà avui a la cimera a Palma
MONDADORI PORTFOLIO / GETTY / ARXIU El ministre italià per als Afers Europeus, Enzo Amendola, anirà avui a la cimera a Palma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain