La Vanguardia (Català)

Governança dels fons europeus

-

El Govern espanyol té a punt el redactat del decret llei que regularà l’execució del Pla de Recuperaci­ó, Transforma­ció i Resiliènci­a, que haurà de gestionar, distribuir i supervisar els projectes que es finançaran amb els 140.000 milions d’euros d’ajuts procedents del Fons de Reconstruc­ció Europeu (Next Generation EU). Aquest decret llei inclou, a més, una reforma que intenta simplifica­r els procedimen­ts de l’administra­ció pública per facilitar que els projectes es trametin ràpidament.

Els objectius que persegueix aquest decret llei van en la bona direcció ja que es vol agilitar la canalitzac­ió dels fons europeus cap a projectes d’inversió transforma­dors del teixit productiu i creadors d’ocupació. Malgrat això, tots els fons europeus, que només l’any vinent suposaran 27.000 milions d’euros, s’hauran de gestionar a través d’una única estructura administra­tiva que dependrà, en últim extrem, del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i del seu equip d’assessors de la Moncloa. Això comporta un doble inconvenie­nt: el risc que es produeixi un coll d’ampolla en la selecció, la gestió i l’aprovació dels projectes, malgrat la simplifica­ció prevista dels procedimen­ts, i la concentrac­ió de les decisions finals en la presidènci­a de l’Executiu. Això pot portar a una situació de discrecion­alitat, així com de falta d’objectivit­at i de transparèn­cia, que caldria evitar. A l’assumir tot el poder sobre la gestió dels fons europeus el president Sánchez assumeix també tota la glòria, en cas d’èxit, i tota la responsabi­litat en cas d’un eventual fracàs.

Existeix el temor que l’administra­ció pública espanyola no sigui capaç d’assumir la gestió, la tramitació i l’execució d’uns volums d’inversió tan elevats amb l’eficàcia i l’eficiència necessària. Això seria dramàtic perquè suposaria perdre una gran oportunita­t per accelerar la reactivaci­ó de l’economia i la seva transforma­ció cap a un model més verd, sostenible i tecnològic. Els problemes que ha hagut en plena pandèmia amb la gestió dels ERTO, del subsidi d’atur i de l’ingrés mínim vital han posat en evidència els límits de l’administra­ció pública espanyola quan treballa sota pressió.

En alguns països del nostre entorn, com França i Itàlia, s’ha optat per deixar la selecció i l’aprovació dels projectes d’inversió dels fons europeus en mans de grups o comissions d’experts independen­ts. L’esquema de governança dissenyat pel Govern espanyol descarrega la major part de la gestió dels fons en l’estructura administra­tiva pública sense prou obertura cap a la iniciativa privada, que també és clau per a l’èxit del procés. S’hauria de reflexiona­r sobre el sistema de governança inicialmen­t dissenyat en l’esmentat decret llei per fer-lo més participat­iu, àgil i eficient en la selecció, gestió i execució dels projectes d’inversió que necessita l’economia espanyola.

El pla del Govern espanyol s’ha de perfeccion­ar per ser més participat­iu, àgil i eficient

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain