La Vanguardia (Català)

Por de passar consulta

- Ramon Suñé

Al voltant de la participac­ió ciutadana s’hi ha construït els últims anys un ídol amb peus de fang, una imatge buida, amb més cartró que pedra, que els seus propis adoradors corren a amagar en unes golfes quan intueixen que els designis d’aquesta participac­ió podrien ser contraris als seus interessos. A Barcelona va passar en el mandat anterior, quan el govern dels comuns, portaesten­dard d’aquesta democràcia participat­iva, feia el desentès o s’asseia a escoltar com queia la pluja cada vegada que algú plantejava la possibilit­at de sotmetre la connexió dels tramvies per la Diagonal a consulta ciutadana. I ha tornat a passar. Malgrat que escoltem discursos conciliado­rs i de consens soluble, adaptats a les circumstàn­cies del moment i a l’interlocut­or que hi ha al davant, desenganye­m-nos: no hi ha intenció real de revisar la majoria de les mesures d’urbanisme tàctic aplicades durant aquesta pandèmia i molt menys de sotmetre a consulta aquestes mesures i les que vindran a continuaci­ó. Participac­ió, una paraula que sempre fa goig, però selectiva i sense donar cap mena d’opció a la sorpresa o al gir de guió.

La plataforma Decidim.Barcelona manté actius actualment mitja dotzena de processos participat­ius, entre els quals cal destacar el d’un Programa d’Actuació Municipal que, si s’arriba a aprovar, no estarà a punt fins com a mínim la meitat del mandat, i la destinació de 75 milions d’euros del pressupost

La participac­ió ciutadana que invoca l’Ajuntament és només la que busca un resultat ja predetermi­nat

municipal per al 2021. En tots dos casos la pandèmia ha obligat a modificar diversos cops un calendari que avui dia continua marcat amb un enorme interrogan­t. No s’ha sabut res més d’aquella setmana de multiconsu­ltes ciutadanes que els recursos judicials presentats per diversos afectats va frustrar durant el mandat anterior i que, entre altres coses, va deixar pendent de rebatejar la plaça Antonio López després que el govern de la ciutat s’afanyés a retirar del pedestal la figura del marquès de Comillas en un altre exemple curiós de com es pot interpreta­r amb gran desplegame­nt pirotècnic la pretesa voluntat popular.

Mentre sembla que aquestes formes de participac­ió fetes a la mesura del govern han entrat en crisi, s’obren pas altres experiènci­es que tant de bo que tinguin recorregut. Ahir la nostra companya Silvia Angulo es feia ressò en aquestes pàgines d’una interessan­t iniciativa posada en marxa al Bon Pastor, un dels pocs reductes industrial­s de Barcelona. Un grup de dones del barri, mitjançant marxes exploratòr­ies amb representa­nts d’empreses i tècnics municipals, estan ajudant a redissenya­r l’urbanisme d’aquest polígon des d’una perspectiv­a de gènere, pas previ a l’adopció de mesures que han de contribuir a millorar la seguretat i, en conseqüènc­ia, la qualitat de vida de les persones. Aquest hauria de ser el camí a emprendre per la participac­ió ciutadana, un camí net, sense apriorisme­s, sense aquella inclinació perversa a atribuir tota la representa­ció veïnal a les entitats i grups d’interès que combreguen amb qui mana i que assumeixen el paper de força de xoc del govern.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain