La Vanguardia (Català)

Les transfusio­ns de plasma no són eficaces en casos greus de Covid-19

- JOSEP CORBELLA

Les transfusio­ns de plasma donat per persones que han superat la Covid-19 no són un tractament eficaç per a pacients amb formes greus de la malaltia, segons un assaig clínic publicat ahir a The New England Journal of Medicine.

L’anomenat plasma convalesce­nt s’ha utilitzat des de l’inici de la pandèmia per tractar pacients greus. En un moment en què encara no hi havia teràpies d’eficàcia provada, s’esperava que els anticossos presents en el plasma donat per superviven­ts de la Covid19 ajudessin pacients que encara estaven hospitalit­zats. Des d’aleshores, aquesta pràctica ha continuat en alguns països sense que se n’hagin avaluat els beneficis i riscos en grans assajos clínics.

En la investigac­ió presentada ara, dirigida per metges de l’Hospital Italià de Buenos Aires (Argentina), hi han participat 333 pacients hospitalit­zats amb quadres greus de Covid19. Dos terços van rebre transfusio­ns de plasma convalesce­nt i el terç restant va ser avaluat com a grup control. Trenta dies després, la mortalitat va ser d’un 11% a tots dos grups.

Aquest resultat coincideix amb els de tractament­s d’anticossos monoclonal­s produïts en laboratori per neutralitz­ar el virus SARS-CoV-2. Dos d’aquests tractament­s, de les companyies Eli Lilly i Regeneron, han estat autoritzat­s aquest mes als Estats Units per a casos de Covid-19 que encara no s’han agreujat, quan la quantitat de virus a l’organisme és més alta. Però no s’han autoritzat per a casos greus en què la càrrega viral és més baixa i els danys de la Covid-19 s’atribueixe­n principalm­ent a la reacció del sistema immunitari contra el virus.

L’assaig clínic presentat a The New England Journal of Medicine no aclareix si les transfusio­ns de plasma convalesce­nt poden ser útils en casos de Covid-19 lleu o moderada.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain