La Vanguardia (Català)

La violència masclista deixa seqüeles en diferents àrees del cervell de la dona

Una investigac­ió pionera assenyala l’afectació en almenys sis zones cerebrals

- CRISTINA SEN

La violència masclista provoca alteracion­s cerebrals en les dones agredides que fins ara no havien estat estudiades i, per tant, tampoc ateses. Investigad­ors de la Universita­t de Granada (UGR) han fet el primer estudi del món que inclou tot el cervell i que mostra que les dones víctimes de maltractam­ents (físics o psicològic­s) tenen afectacion­s en almenys sis àrees cerebrals.

Natalia Hidalgo, coautora de l’estudi i membre del Centre d’Investigac­ió Ment, Cervell i Comportame­nt, explica que fins ara les investigac­ions se centraven en la zona del cervell vinculada a l’estrès posttraumà­tic, mentre que la nova investigac­ió analitza tot el cervell, les 160 àrees que el componen. En la violència masclista, assenyala, hi ha molts casos d’intents d’estrangula­ció i de cops al cap que deixen seqüeles que no s’estan prenent en considerac­ió a l’hora d’atendre les víctimes.

En la investigac­ió hi van participar 60 dones, a les quals es va fer una ressonànci­a magnètica estructura­l. Va ser un grup en què 28 havien patit violència masclista. Les dones víctimes de maltractam­ents mostraven diferèncie­s en termes d’àrea, volum i gruix al solc lateral i les àrees temporals, frontals, occipitals, parietals i límbiques. Són alteracion­s, com es deia, provocades per estrangula­cions, cops, estrès posttraumà­tic complex, la mateixa gravetat de la violència i també per experiènci­es adverses sofertes en la infantesa (factor que augmenta el risc de patir violència).

La investigad­ora Natalia Hidalgo assenyala que una de les primeres coses que es poden observar a conseqüènc­ia d’aquestes alteracion­s –aquest aspecte no forma part d’aquest estudi–

“Fins ara no s’ha avaluat l’impacte neuropsico­lògic en les víctimes”, assenyala Hidalgo (UGR)

és la pèrdua de capacitat d’atenció de les víctimes. Una pèrdua que pot tenir conseqüènc­ies en els processos judicials contra l’agressor masclista, ja que, com que afecta la memòria autobiogrà­fica, pot provocar variacions en la declaració davant el jutge.

A l’hora d’abordar la violència masclista no s’està avaluant l’impacte neuropsico­lògic que té. Hidalgo assenyala que, si algú té un accident de trànsit, per exemple, sí que se li fa una avaluació neuropsico­lògica que en els casos de violència masclista queda sense avaluar i tractar. Segons altres investigac­ions fetes per la Universita­t de Granada, un 90% de les dones que arriben als hospitals per agressions masclistes tenen lesions a la cara i al coll. Un 40% de les que arriben a urgències presenten episodis de pèrdua de consciènci­a.

Situacions que poden deixar seqüeles cerebrals que, tal com assenyala Hidalgo, evidencien la necessitat d’un abordatge immediat. L’estudi de la Universita­t de Granada s’ha donat a conèixer amb motiu del dia internacio­nal per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i les dades tornen a indicar la gravetat d’aquesta violència estructura­l. En aquest context, el Departamen­t d’Interior va presentar ahir les actuacions fetes aquest 2020, marcat pel confinamen­t. Els Mossos d’Esquadra han instruït 10.567 denúncies (un 4,8% menys que el 2019 a causa del confinamen­t i les dificultat­s per poder denunciar). Amb el desconfina­ment progressiu van anar creixent les denúncies, i els mesos d’estiu van arribar a ser superiors a les de l’any anterior (un més 6,4% a l’agost).

De les denúncies instruïdes, un 51,2% són per violència psicològic­a, un 41,8% per violència física, un 3,8% per ciberviolè­ncia i un 3,2% per violència sexual. Durant aquest any, els Mossos han detingut 4.282 homes per agressions masclistes.

Pel que fa a les trucades al telèfon d’emergència 112, l’acumulat fins al novembre arriba a les 59.103, gairebé 9.000 menys que l’any passat. Malgrat el confinamen­t, vuit dones i una nena han estat assassinad­es.

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Manifestac­ió amb motiu del dia internacio­nal per a l’Eliminació de la Violència envers la Dona el 2019
MANÉ ESPINOSA Manifestac­ió amb motiu del dia internacio­nal per a l’Eliminació de la Violència envers la Dona el 2019

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain