La Vanguardia (Català)

Els ajuts eviten el tancament del 36% de les empreses espanyoles

El BCE adverteix de l’impacte de tallar de cop les mesures de suport

- JAUME MASDEU Brussel·les. Correspons­al

Els governs europeus i el BCE hauran de buscar un difícil equilibri per trobar el moment i el ritme adequat per retirar els ajuts a l’economia sense deixar tocada la recuperaci­ó. Un informe del Banc Central Europeu exposa de forma contundent el dilema, i amb xifres. D’una banda, arriba la constataci­ó. Els ajuts han salvat multitud d’empreses, especialme­nt a Espanya. Un 36% d’empreses espanyoles es van salvar de la fallida pels ajuts en els dos primers mesos de la pandèmia, segons aquest informe. Per altra part, el BCE avisa que una retirada abrupta d’aquests suports podria enfonsar els ingressos de les llars i les empreses, amb efectes col·laterals en l’economia l’any que ve.

Són les conclusion­s d’aquest estudi del BCE que se centra en les cinc grans economies de la zona euro, Alemanya, França, Itàlia, Espanya i Holanda. Destaquen els efectes de les moratòries i els ERTO per reduir les despeses de les empreses i els crèdits que van permetre postergar els pagaments, sufragar despeses o ajustar la producció al nou escenari. En aquest terreny, se subratlla el paper dels ERTO per evitar el tancament d’empreses. “L’impacte d’aquestes polítiques va ser més gran a Itàlia i Espanya que a França i Alemanya. Es reflecteix en el percentatg­e d’empreses més alt, un 36% per cent a Espanya i un 40% a Itàlia, que haurien deixat de poder afrontar els seus compromiso­s sense una política de suport en els dos mesos del xoc de la pandèmia”, indica l’informe, que avisa que l’eficàcia d’aquesta política de suport per evitar fallides minvarà a mitjà termini, perquè l’estrès continuat convertirà algunes empreses en no viables.

En total, en les cinc grans economies de la zona euro les mesures de suport a l’economia per part de les autoritats fiscals han suposat una transferèn­cia a l’economia real equivalent al 8% del PIB real el 2020, un percentatg­e que se situarà en el 2% de PIB real el 2021.

Tot i això, quan s’acosta el moment de reduir aquests suports, sorgeixen els riscos. “Treure les mesures de forma abrupta pot enfonsar els ingressos de les llars i les empreses, amb efectes col·laterals en l’activitat econòmica el 2021”, adverteix el BCE, que afegeix que la supressió simultània d’aquestes mesures pot provocar una caiguda prolongada de la recuperaci­ó. Aquests efectes es concentrar­ien en la primera meitat del 2021. La retirada de mesures que poden tenir més impacte negatiu són els ERTO, les transferèn­cies directes i els suports fiscals, tot i que l’impacte varia substancia­lment segons els països.

En el cas d’Espanya i França l’efecte pot ser menor per la prolongaci­ó dels ERTO i la seva capacitat d’evitar el tancament d’empreses. En canvi, a Itàlia, l’expiració simultània de la majoria de les moratòries de crèdits, el final dels ERTO i del suport directe produirà una caiguda substancia­l de les mesures de suport el 2021. En el cas d’Alemanya, l’extensió dels ERTO fins a finals del 2021 alleujarà només parcialmen­t la retirada de les molt generoses mesures de suport directe i ajornament­s fiscals.

A més, el BCE també adverteix que aquesta caiguda dels ingressos pot exacerbar-se si s’han d’aplicar noves mesures de confinamen­t que produeixin una nova caiguda dels ingressos en les empreses i les famílies.

La conclusió final de l’informe del BCE és que hi ha riscos substancia­ls a curt termini associats amb la retirada de les mesures de suport. “La sortida del suport extraordin­ari s’ha de mesurar acuradamen­t” atès l’impacte negatiu sobre l’economia, encara que si es prolonga durant molt de temps la seva eficàcia disminuirà i fins i tot pot tenir efectes negatius, com mantenir en funcioname­nt empreses no viables.

El 2020, les transferèn­cies a l’economia real de les autoritats fiscals van sumar un 8% del PIB real

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? La restauraci­ó ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia
MANÉ ESPINOSA La restauraci­ó ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain