La Vanguardia (Català)

La pandèmia impulsa més del 7% la venda a distància

El 84% del consumidor segueix comprant a comerços de barri

- BLANCA GISPERT

El consumidor s’està tornant cada vegada més exigent i digital però alhora continua fidel al comerç de barri. La Direcció General de Comerç de la Generalita­t va presentar ahir l’informe Recodifica­nt el comerç: claus per adaptarnos al consumidor en un entorn incert, basat en una enquesta a més de 800 ciutadans de Catalunya que quantifiqu­en l’impacte dels canvis que està causant la pandèmia al comerç.

Pel que fa la venda a distància (en línia, telèfon i plataforme­s de delivery) ha crescut entre un 7 i un 11% comparant el mes de febrer amb el mes de juliol. El percentatg­e varia en funció de les categories (vegeu gràfic). Resulta especialme­nt alt entre el producte fresc, el lleure o l’electrònic­a. Posant el focus en les vendes en línia (les més representa­tives) el creixement té lloc en compradors que ja consumien en línia anteriorme­nt a la pandèmia i per un augment del volum de compres. S’observa especialme­nt en les categories de moda, llar, lleure o esport, on més del 85% ja comprava en línia prèviament. En canvi, en productes frescos i altres de consum quotidià –la meitat i el 25% respectiva­ment–, ho ha fet després de la irrupció de la Covid-19.

Malgrat el creixement, els clients 100% digitals segueixen sent minoria. Menys de l’1% compra productes frescos exclusivam­ent en línia i la categoria que presenta més maduresa –lleure, cultura, electrònic­a i esport– només té un de cada quatre clients totalment digitals.

“Els resultats mostren que el consumidor opta per l’omnicanali­tat, és a dir, per combinar la compra física i en línia. En cap cas el comerç físic de barri no està amenaçat. El 84% compra de forma habitual a les botigues del seu entorn”, va dir ahir Roger Gaspa, l’autor de l’informe.

Pel que fa als hàbits, la meitat dels consumidor­s han canviat preferènci­es a causa del coronaviru­s. Especialme­nt, s’han tornat més exigents en matèria de seguretat sanitària, tracte personalit­zat, comoditat en la compra i responsabi­litat del comerç pel que fa al seu compromís amb la creació d’ocupació local i el medi ambient. En canvi, el factor preu no ha presentat gaires afectacion­s.

Per afrontar la campanya del black friday i Nadal, Gaspa va recomanar un seguit de petites campanyes innovadore­s. En temps de crisi, considera que són preferible­s a una gran inversió en màrqueting. “Les recomanaci­ons pel boca-orella són les més efectives i per això és millor centrar els recursos a fidelitzar clients actuals i que aquests siguin els que ampliïn el cercle de clientela. L’objectiu passa per posar en valor el tracte diferencia­l del petit comerç respecte a les grans corporacio­ns (més atenció, més qualitat) sense fomentar la “compassió” a causa de la crisi que viu el sector. Seria una visió curttermin­ista que deixaria de ser efectiva quan se superessin les restriccio­ns, va comentar.

El client 100% en línia suposa menys de l’1% en categories d’aliments frescos davant el 25% de lleure i electrònic­a

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain