La Vanguardia (Català)

Esperances del nou any

- ALBERT BATLLE, JOSEP MARIA CARBONELL, MÍRIAM DÍEZ, EUGENI GAY, DAVID JOU, JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL, MARGARITA MAURI, MONTSERRAT SERRALLONG­A, FRANCESC TORRALBA

En aquest article de començamen­ts d’any volem parlar d’esperances. Però aquest tema, quantes preguntes planteja! En què posem les esperances? Quin fonament i quina profundita­t tenen? A quines dificultat­s s’hauran d’enfrontar i què hauran de resistir?

En el rastre dolorós del 2020, el tema de les esperances és central quan pensem en l’any que comença. El 2020 hem après la imprevisib­ilitat dels esdevenime­nts, la complexita­t de la realitat, la fragilitat dels projectes. No podem pensar les esperances sense tenir en compte la llum inclement d’aquests tres focus, que delatarà la buidor de les esperances falses o massa ingènues.

El cap d’any suposa sempre un trasbals íntim, una fiblada de la consciènci­a del pas del temps, una indagació de fins a quin punt estem a l’altura de les nostres expectativ­es vitals. S’hi combinen evocació i afany de renovació, en una constel·lació de desigs i de projectes, emmarcats en la tríada convencion­al de salut, diners i amor, i en la més subtil de pau d’esperit, sentit de la vida i societat justa. Però aquests somnis personals s’emmarquen en referèncie­s d’esperança més àmplies, que abasten tot el marc social.

La ciència, la política i la religió haurien de ser tres grans subministr­adores d’esperança. La ciència ho ha fet amb escreix: les tecnologie­s de la informació i la comunicaci­ó han eixamplat els horitzons de treball, educació, distribuci­ó, entretenim­ent i recerca. La medicina està aconseguin­t vacunes contra aquest virus que ha deixat tants morts i tanta ruïna. Reduir el risc de contagi significar­à menys vulnerabil­itat, menys aturada econòmica, menys congelació de viatges i projectes. L’esforç col·lectiu de la ciència ha estat sostingut, intens, trepidant, interconne­ctat, planetari, magnífic. No tan sols les vacunes són esperança; també ho és aquesta capacitat d’unir forces, imaginació i saber per tirar endavant.

La política hauria de proporcion­ar camins més o menys esperançad­ors. És el que més ha fallat. Convé no acusar gaire els qui estant en llocs de responsabi­litat, s’han trobat en una situació inèdita i dificilíss­ima, amb tensions sanitàries, econòmique­s i socials enormes. Sí que cal criticar, en canvi, els qui han fet del discrepant un enemic que cal destruir, els qui han afavorit la mentida, la cobdícia, el menyspreu i l’odi. En l’any que comença, hi ha tres tímides esperances: a Europa, l’intent de solidarita­t concretat en un fons comú per afrontar el desastre econòmic i sanitari; als Estats Units, el canvi de president, que pot aportar una mica de serenor anímica i de col·laboració internacio­nal; a les Nacions Unides, els objectius de desenvolup­ament sostenible ofereixen un bon programa. Però quina diferència en comparació amb la ciència! Exasperaci­ó de la discrepànc­ia per sobre de la col·laboració, emocionali­tat tòxicament agressiva per sobre d’una racionalit­at cercadora de solucions. Aclapara pensar en tants problemes gravíssims creats per la mala política.

A primera vista, la religió ha estat poc present en el camp de les esperances. No ha tingut la teatralita­t d’altres èpoques, ni l’expectativ­a messiànica de la ciència, ni la fosca arrogància de la mala política, ni la titil·lació de fons econòmics per pal·liar el desastre. Però ha estat present discretame­nt en quatre fronts. D’una banda, les diferents religions i molta gent de bona voluntat en general han contribuït a mitigar les situacions més desesperad­es, on les administra­cions arribaven tard. En segon lloc, ciència, política i economia plantegen grans qüestions ètiques, psicològiq­ues, antropològ­iques i filosòfiqu­es, en què la reflexió religiosa resulta rellevant. En tercer lloc, la fraternita­t interrelig­iosa preconitza­da en l’encíclica Fratelli tutti ha expressat un clam viu de més diàleg social. I, finalment, quan totes les esperances fallen i sembla que només quedin la desesperac­ió, la resignació aclaparada o la serenitat estoica, l’esperança religiosa –que en la nostra fe cristiana és la resurrecci­ó en Crist– eixampla vertiginos­ament l’horitzó vital i converteix en plenitud interrogat­ivament prometedor­a el buit en què tot sembla enfonsar-se.

Desitgem que les esperances personals dels lectors per a aquest any puguin trobar en la ciència, en la política i en la religió un suport a la mesura de les seves expectativ­es.

En la crisi actual la religió ha aportat solidarita­t, respostes als grans debats ètics, fraternita­t i esperança

 ?? DIRK WAEM / AFP ?? La ciència, la política i la religió fan front a la pandèmia
DIRK WAEM / AFP La ciència, la política i la religió fan front a la pandèmia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain