Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - LIBRO|S -

1 El que no et ma­ta et fa més fort N/– Da­vid La­ger­crantz, Co­lum­na. La cuar­ta en­tre­ga de ‘Mi­llen­nium’ gi­ra en torno a la in­te­li­gen­cia ar­ti­fi­cial 2 La ma­le­dic­ció dels Pal­mi­sano N/– Ra­fel Na­dal, Co­lum­na. Una his­to­ria de amor y gue­rra en la Ita­lia de los 20 y 30 3 La noia del tren 1/6 Pau­la Haw­kins, La Cam­pa­na. Ra­chel, des­de el tren, ob­ser­va a una pa­re­ja, Jess y Ja­son, que al­te­ra­rá su vi­da 4 G (la no­vel·la de Gau­dí) N/– Da­nie­lSán­che­zPar­dos,Co­lum­na.Gau­dí ha de re­sol­ver un ase­si­na­to 5 La fi­lla es­tran­ge­ra N/– Na­jat El Hach­mi, Edi­cions 62. Una jo­ven ma­rro­quí ha de con­fron­tar­se en Ca­ta­lun­ya con va­lo­res di­fe­ren­tes 6 Al­gú com tu 2/18 Xa­vier Bosch, Pla­ne­ta. Amor en Pa­rís en­tre una ca­ta­la­na ca­sa­da y un ga­le­ris­ta 7 Ge­gants de gel –/3 Joan Be­ne­siu, Pe­ris­co­pi. En un bar de Us­huaia coin­ci­den aven­tu­re­ros va­rios 8 Es­ca­ra­bats 8/4 Jo Nes­bo, Proa. El ca­dá­ver del em­ba­ja­dor no­rue­go apa­re­ce en un burdel de Bang­kok 9 El do­ma­dor de lleons 5/8 Ca­mi­lla Lack­berg, Ams­ter­dam. Ha­llan el ca­dá­ver de una chi­ca con mar­cas de atro­ci­da­des 10 Quan si­guis lliu­re 3/5 Ma­ria de la Pau Ja­ner, Co­lum­na. El Bagdad de She­re­za­de y la Bar­ce­lo­na del si­glo XXI se en­tre­cru­zan

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.