No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 La gran te­ran­yi­na 3/2

Ro­ger Vin­ton, Pe­ris­co­pi. Aná­li­sis so­bre los lob­bies que mar­can las pau­tas de la so­cie­dad ca­ta­la­na

2 El ca­va­ller Floïd 5/9

Ge­nís Cinca, Proa. Re­tra­to del hom­bre de ne­go­cios y me­ce­nas Joan B. Cen­drós

3 No­més se­ran qua­tre go­tes 7/3

Mònica Usart, Brid­ge. La me­te­reó­lo­ga de 8TV ex­pli­ca se­cre­tos y cu­rio­si­da­des de es­ta cien­cia

4 La mà­gia de l’or­dre 4/30

Ma­rie Kon­do, Ara Lli­bres. Có­mo po­ner orden y ra­cio­na­li­dad en el pro­pio ho­gar

5 Tot­hom hau­ria de ser fe­mi­nis­ta N/–

Chi­ma­man­da Ngo­zi, Fan­books. La au­to­ra ni­ge­ria­na pos­tu­la un fe­mi­nis­mo pa­ra el si­glo XXI

6 Ba­tuts verds 1/5

Car­la Za­pla­na, Cos­se­tà­nia. Trein­ta re­ce­tas de ‘smoot­hies’ a ba­se de fru­tas y ve­ge­ta­les fres­cos

7 La Re­pú­bli­ca pos­si­ble N/–

An­to­nio Ba­ños, Ara Lli­bres. Có­mo ha­bría de ser una Re­pú­bli­ca ca­ta­la­na sin co­mar­cas y com­pe­ne­tra­da

8 Ex­cu­ses ba­ra­tes 2/3

Leo­pol­da Ol­da, Columna. La you­tu­ber ca­ta­la­na da con­se­jos so­bre có­mo ma­ne­jar­se en la vi­da

9 Just abans del salt en­da­vant N/–

Fè­lix Rie­ra, Pòr­tic. El au­tor in­vi­ta a re­fle­xio­nar crí­ti­ca­men­te an­tes de pe­dir la in­de­pen­den­cia

10 El tsu­na­mi 9/5

Joan B. Cu­lla, Pòr­tic. Có­mo ha cambiado el ma­pa po­lí­ti­co ca­ta­lán, aho­ra sin ma­yo­rías ab­so­lu­tas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.