Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 Una co­lum­na de foc N/–

Ken Fo­llett, Ro­sa dels Vents. Isa­bel I crea una red de es­pías pa­ra pro­te­ger su se­gu­ri­dad

2 4321 N/–

Paul Aus­ter, Edi­cions 62. Las vi­das si­mul­tá­neas de un mis­mo per­so­na­je en el agi­ta­do si­glo XX

3 La ca­sa de la fron­te­ra N/–

Ra­fael Vall­bo­na, Edi­cions 62 . La his­to­ria de una fa­mi­lia que re­gen­ta un hos­tal en la Cer­dan­ya

4 L’ho­me que per­se­guia la se­va om­bra N/–

David La­ger­crantz, Co­lum­na. Quin­ta en­tre­ga del exi­to­so ci­clo no­ve­lís­ti­co ‘Mi­llen­nium’

5 El truc N/–

Ema­nuel Berg­mann, La Cam­pa­na. Un ni­ño ame­ri­cano ape­la a un ma­go pa­ra ayu­dar a sus pa­dres

6 So­ta l’ai­gua 1/7

Pau­la Haw­kins, La Cam­pa­na. Ju­les se po­ne a la ta­rea de des­ci­frar la muer­te de su her­ma­na

7 La subs­tàn­cia del mal 5/4

Lu­ca D’An­drea, Ro­sa dels Vents. Un do­cu­men­ta­lis­ta in­ves­ti­ga un mons­truo­so cri­men en el Ti­rol

8 Si­len­cis in­con­fes­sa­bles N/–

M. Hjorth, H. Ros­sen­fe­lot, Co­lum­na. El psi­có­lo­go cri­mi­na­lis­ta Berg­man ha de re­sol­ver su cuar­to ca­so

9 Ai­xò no és Amè­ri­ca N/–

Jor­di Puntí, Em­pú­ries. Cuen­tos so­bre per­so­na­jes en fu­ga y re­bel­des re­cal­ci­tran­tes

10 El fe­rro­ca­rril sub­te­rra­ni N/–

Col­son Whi­tehead, Pe­ris­co­pi. Una his­to­ria so­bre los es­cla­vos su­dis­tas que huían al nor­te li­bre

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.