No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 Trans­for­ma la te­va sa­lut 1/15

Xe­vi Ver­da­guer, Ro­sa dels Vents. Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

2 La mà­gia de la cui­na 3/5

Car­me Ruscalleda, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Pla­tos fa­vo­ri­tos de la chef es­ta­ble­ci­da en Sant Pol

3 La con­fa­bu­la­ció dels irres­pon­sa­bles 2/5

Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Por qué el con­sen­so en­tre Ca­ta­lun­ya y el Es­ta­do ha sal­ta­do por los aires

4 Ope­ra­ció ur­nes 4/4

Xa­vi Te­dó y Laia Vicens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

5 Fer-se to­tes les il·lu­sions po­si­bles 6/6

Josep Pla, Destino. Die­ta­rio con ano­ta­cio­nes que des­ve­lan a un au­tor har­to del erial fran­quis­ta

6 Sum­mits of my li­fe 9/6

Ki­lian Jor­net, Ara Lli­bres. El gran mar­cha­dor na­rra sus ges­tas su­bien­do mon­ta­ñas

7 El que la te­rra m’ha do­nat 5/10

Lluís Foix, Co­lum­na. El au­tor des­gra­na vi­ven­cias pro­pias mar­ca­das por el pa­so de las es­ta­cio­nes

8 To­rres a la cui­na 8/2

Ja­vier y Ser­gio To­rres, Ro­sa dels Vents. Con­se­jos pa­ra sa­car par­ti­do de los pro­duc­tos de tem­po­ra­da

9 1001 se­crets de la Bar­ce­lo­na bur­ge­sa N/–

Nú­ria Mi­ret, L’Ar­ca. Re­tra­to ín­ti­mo de una clase que for­jó la Bar­ce­lo­na más co­no­ci­da e icó­ni­ca

10 Els 14 vuit­mils d’Òs­car Ca­diach i Puig N/–

F. Joan i Ma­tas, Cos­se­tà­nia. De 1984 a 2017, Ca­diach ha con­quis­ta­do to­das las ci­mas del Hi­ma­la­ya

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.