No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 Dies que du­ra­ran anys 4/2

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fé­ren­dum del 1-O y de las ten­sio­nes ge­ne­ra­das en al­gu­nos pun­tos

2 Bon dia, són les vuit! 1/3

An­to­ni Bas­sas, Des­tino. El co­mu­ni­ca­dor re­cuer­da sus años en ‘El ma­tí de Ca­ta­lun­ya Rà­dio’

3 Ope­ra­ció ur­nes 2/10

Xa­vi Te­dó i Laia Vi­cens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

4 Els fets de l’1 d’oc­tu­bre 3/4

VV.AA., Pa­gès. Tex­tos e imá­ge­nes so­bre el con­flic­ti­vo re­fe­rén­dum del 1 de oc­tu­bre

5 La con­fa­bu­la­ció dels irres­pon­sa­bles 5/11

Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Por qué el con­sen­so en­tre Ca­ta­lun­ya y el Es­ta­do ha sal­ta­do por los ai­res

6 Trans­for­ma la te­va sa­lut 8/21

Xe­vi Ver­da­guer, Rosa dels Vents. Qué po­de­mos ha­cer para cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

7 Re­pú­bli­ca pa­ge­sa 7/4

Mon­tse­rrat Tu­ra, Pòr­tic. La au­to­ra evo­ca a su abue­lo, un im­por­tan­te lu­cha­dor ‘ra­bas­sai­re’

8 Pa­pi­tu. El som­riu­re so­ta el bi­go­ti 6/6

Car­lo­ta Benet, Co­lum­na. La hi­ja de Benet i Jor­net cuen­ta la en­fer­me­dad de su pa­dre

9 Una cer­ta dis­tàn­cia. Me­mò­ries N/–

Jo­sep Ma­ria Bri­call, La Ma­gra­na. El au­tor re­pa­sa sus años de rec­tor y su pa­so por la po­lí­ti­ca

10 El lle­gat de Ron­dis­so­ni N/–

Ma­nel Gui­ra­do, Ara Lli­bres. His­to­ria de un co­ci­ne­ro le­gen­da­rio es­ta­ble­ci­do en Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.