Fic­ción catalán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 La tem­pta­ció del per­dó N/–

Donna Leon, Edi­cions 62. Bru­net­ti in­ves­ti­ga el ca­so de una ma­dre que pro­te­ge de­ma­sia­do a su fa­mi­lia

2 La fo­rça d’un des­tí N/–

Mar­tí Gi­ro­nell, Co­lum­na. Jean Leon abre un res­tau­ran­te en Holly­wood que reune a las es­tre­llas

3 La brui­xa 5/2

Ca­mi­lla Läck­berg, Amsterdam. Pa­trick Heds­trom y su mu­jer ras­trean la des­apa­ri­ción de una ni­ña

4 Jo soc aquell que va ma­tar Fran­co 1/3

Joan-Lluís Lluís, Proa. Agus­tí, un co­rrec­tor, su­fre en Ar­ge­lers un bom­bar­deo

5 Ma­re de llet i de mel 4/4

Na­jat El Hach­mi, Edi­cions 62. Fà­ti­ma y su hi­ja de­jan el Rif y se van a vi­vir a Ca­ta­lun­ya

6 Won­der 6/12

R.J. Pa­la­cio, La Cam­pa­na. La pe­lí­cu­la ha re­lan­za­do el cé­le­bre re­la­to sobre el ‘bull­ying’

7 Quan surt la re­clu­sa 10/3

Fred Vargas, Amsterdam. El comisario Adams­berg in­ves­ti­ga un ca­so a con­tra­pe­lo de su bri­ga­da

8 So­ta cels llun­yans 8/2

Sa­rah Lark, Ro­sa dels Vents. Una pe­rio­dis­ta ma­du­ra vuel­ve a la Nue­va Ze­lan­da de su in­fan­cia

9 Ori­gen 3/21

Dan Brown, Co­lum­na. Un pro­fe­sor ame­ri­cano bus­ca en Barcelona la re­ve­la­ción del ori­gen del hom­bre

10 La no­vel·la de Sant Jor­di N/–

Mà­rius Se­rra, Amsterdam. Poe­tas ven­ga­ti­vos asesinan a es­cri­to­res fa­mo­sos se­gún un jue­go de rol

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.