No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 21 lliçons per al se­gle XXI 1/2

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. En­sa­yo so­bre el cam­bio cli­má­ti­co y las tec­no­lo­gías dis­rup­ti­vas

2 Per te­nir ca­sa cal guan­yar la gue­rra 3/2

Joan Mar­ga­rit, Proa. Me­mo­rias de in­fan­cia y ju­ven­tud del poe­ta de ‘Un hi­vern fas­ci­nant’

3 Més ope­ra­ció ur­nes 4/2

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. Cró­ni­ca am­plia­da del ope­ra­ti­vo clan­des­tino del 1 de oc­tu­bre

4 Abans nin­gú deia t’es­ti­mo 2/2

VV.AA, Ca­te­dral. Tes­ti­mo­nios de hi­jos e hi­jas de los pre­sos ca­ta­la­nes

5 Dies que du­ra­ran anys 7/19

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes en al­gu­nos pun­tos

6 Es­ti­ma’m quan menys ho me­rei­xi 9/9

Jau­me Fu­nes, Co­lum­na. Guía pa­ra pa­dres y edu­ca­do­res so­bre có­mo tra­tar a los ado­les­cen­tes

7 Sa­piens –/16

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. Una bre­ve his­to­ria de la hu­ma­ni­dad des­de los al­bo­res

8 La vi­da ma­te­rial N/–

Mar­gue­ri­te Du­ras, Club Edi­tor. A los se­ten­ta años Du­ras con­ver­sa so­bre su vi­da con Jé­rô­me Beau­jour

9 Trans­for­ma la te­va sa­lut 6/32

Xe­vi Ver­da­guer, Ro­sa dels Vents. Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

10 Ope­ra­ció ur­nes –/26

Xe­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.