Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 L’art de por­tar ga­var­di­na 1/3

Ser­gi Pà­mies, Qua­derns Cre­ma. Tre­ce cuen­tos so­bre los re­tos, sor­pre­sas y fra­ca­sos de la edad ma­du­ra

2 El cel no és per a tot­hom 2/3

Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­to­ria de una fa­mi­lia con­vul­sa a lo lar­go de cua­tro dé­ca­das

3 La des­apa­ri­ció de Step­ha­nie Mai­ler 3/6

Jöel Dic­ker, La Cam­pa­na. De­sa­pa­re­ce una pe­rio­dis­ta tras pe­dir re­abrir un múl­ti­ple ase­si­na­to

4 Els ho­mes 6/3

An­ge­li­ka Schrobs­dorff, La Cam­pa­na. Una jo­ven en­cuen­tra en ser desea­da la ra­zón de ser de su vi­da

5 Per­ma­gel 5/10

Eva Bal­ta­sar. Club Edi­tor. Una mujer tie­ne el de­seo de vivir in­ten­sa­men­te y no per­der­se na­da

6 Els co­loms de la Bo­que­ria 4/2

Jor­di Bas­té/Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. Ase­si­nan a una mujer en el mer­ca­do de la Bo­que­ria

7 Hip­pie 8/3

Pau­lo Coel­ho, Co­lum­na. Pau­lo y Kar­la vi­ven una his­to­ria de amor en ru­ta ha­cia Kat­man­dú

8 El fil in­vi­si­ble 7/3

Gem­ma Lie­nas, Edi­cions 62. Jú­lia in­da­ga se­cre­tos fa­mi­lia­res du­ran­te unas va­ca­cio­nes en Bre­ta­ña

9 No­sal­tres les do­nes –/2

Ma­ria Mer­cè Ro­ca, Ro­sa dels Vents. Cuen­tos pro­ta­go­ni­za­dos por mu­je­res de to­das las eda­des

10 La do­na a la fi­nes­tra 10/14

A.J. Finn, Ro­sa dels Vents. Una mujer ve des­de su ca­sa al­go que no de­be­ría ha­ber con­tem­pla­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.